PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 
 
 

Právní upozornění a podmínky užití

 
 
 

Vítejte. Společnost DuPont vám umožňuje používat tento web za předpokladu, že budete dodržovat následující podmínky a ujednání („podmínky“). Tyto podmínky platí pro tento web, který se nachází na adrese www.dupont.com, a pro všechny ostatní weby společnosti DuPont po celém světě (souhrnně „web“). Web (včetně jeho obsahu, designu, struktury, vzhledu a ovládání) je vlastnictvím společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company a chrání jej autorské právo, ochranné známky a další zákony na ochranu duševního vlastnictví a zákony na ochranu proti nekalé soutěži. Tím, že budete tento web používat, souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s libovolnými z těchto podmínek nesouhlasíte, pak tento web nepoužívejte. V případě jakýchkoli dotazů k těmto podmínkám se obraťte na PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM.

 
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

 
 
 

Na používání tohoto webu se také vztahuje Prohlášení společnosti DuPont o ochraně osobních údajů, které je tímto do tohoto dokumentu začleněno. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že přenos informací přes Internet není nikdy zcela soukromý a zabezpečený a že existuje možnost, že informace, které na web odešlete nebo které z něj přijmete, mohou zachytit třetí strany, a to i v případě, že konkrétní přenos bude označen jako šifrovaný.

 
 
 

Revize podmínek používání

 
 
 

Společnost DuPont může tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tak, že aktualizuje tento publikovaný dokument. Pokud budete tento web po provedení takových úprav dále používat, znamená to, že takové revidované podmínky přijímáte.

 
 
 

Obecná omezení používání

 
 
 

Společnost DuPont nebo třetí strany, které společnosti DuPont udělují práva, vlastní veškerá práva k materiálům na tomto webu, které představují dílo společnosti DuPont nebo takových třetích stran chráněné autorským právem, a také právní nároky k nim a podíly na nich. Společnost DuPont vám uděluje omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenositelnou licenci používat a zobrazovat materiály na tomto webu pouze na vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, a to pouze pro účely vaší práce s tímto webem. S výjimkou zde uvedených případů nemáte žádné právo jakýmkoli způsobem kopírovat, stahovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, distribuovat, modifikovat, upravovat, pozměňovat ani vylepšovat jakékoli z materiálů na tomto webu. Tato omezená licence automaticky a bez předchozího upozornění pozbývá platnosti, pokud porušíte jakoukoli z těchto podmínek. Po ukončení platnosti musíte okamžitě odstranit a zlikvidovat jakékoli stažené a vytištěné materiály. Nemáte žádná práva k tomuto webu a jakýmkoli materiálům na tomto webu, žádné právní nároky k nim a podíly na nich (ani žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná práva k duševnímu vlastnictví).

Souhlasíte, že tento web nebo jakékoli materiály, které jsou na něm obsažené nebo z něj přístupné, nebudete zobrazovat s použitím prvku rámce nebo jej „zrcadlit“ na jakémkoli serveru či zařízení s přístupem k Internetu bez předchozího písemného oprávnění od společnosti DuPont. Souhlasíte také, že nebudete používat jakékoli „stahovače stránek“ ani žádná jiná automatizovaná zařízení, algoritmy nebo programy či jiné podobné ruční procesy s cílem získat přístup k jakékoli části tohoto webu nebo materiálům na tomto webu, kopírovat je nebo monitorovat, reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu tohoto webu nebo získat jakékoli jiné materiály na tomto webu, než které společnost DuPont zamýšlela a poskytla k dispozici prostřednictvím tohoto webu.

Pro jakékoli informace o jiném uživateli tohoto webu, jakoukoli funkci nebo obsah tohoto webu nebo jiných systémů, sítí či serverů společnosti DuPont nesmíte:

(1) pokoušet se k nim získat přístup pomocí neoprávněného vniknutí, neoprávněného získávání hesel nebo jiných nelegálních prostředků,

(2) testovat, kontrolovat nebo zjišťovat jejich zranitelnost nebo

(3) sledovat je, pokoušet se je sledovat, zpětně je vyhledávat nebo zveřejňovat.

Nesmíte tento web používat pro účely, které jsou nezákonné nebo které porušují tato pravidla, ani pro podněcování aktivit, které jsou nezákonné nebo porušují práva společnosti DuPont či jiných subjektů.

Společnost DuPont běžně nemonitoruje vaše příspěvky ani jiné aktivity na tomto webu, ale vyhrazuje si právo tak činit. Pokud ale společnost DuPont zjistí nepatřičné používání tohoto webu nebo jakýchkoli jeho funkcí, bude společnost DuPont reagovat jakýmkoli způsobem, jaký dle svého výhradního uvážení uzná za vhodné. Berete na vědomí, že společnost DuPont bude mít právo oznámit orgánům činným v trestním řízení jakékoli činnosti, které lze považovat za nezákonné, a také jakékoli zprávy o takovém chování, které obdrží. Pokud o to bude požádána, bude společnost DuPont plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při jakémkoli vyšetřování údajné nezákonné činnosti na Internetu.

 
 
 

Dostupnost

 
 
 

Společnost DuPont má několik webů, které nabízejí produkty, služby, obsah a různé další funkce (souhrnně „služby“) pro konkrétní oblasti na celém světě. Služby nabízené v jedné oblasti se mohou lišit od služeb v jiných oblastech z důvodu dostupnosti, místních nebo oblastních zákonů, předpisů, dodávek nebo jiných faktorů. Společnost DuPont neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že uživatel v určité oblasti může tyto služby získat v jiné oblasti, a společnost DuPont může zrušit objednávku uživatele nebo může uživatele přesměrovat na web odpovídající oblasti uživatele, pokud se uživatel pokusí objednat služby nabízené na webu v jiné oblasti.

Informace, které společnost DuPont publikuje v síti World Wide Web, mohou obsahovat odkazy či křížové odkazy na produkty, programy a služby společnosti DuPont, které nejsou oznámené nebo dostupné ve vaší oblasti. Z takových odkazů nevyplývá, že společnost DuPont hodlá takové produkty, programy či služby oznámit ve vaší oblasti. Informace o produktech, programech a službách, které pro vás mohou být k dispozici, získáte s použitím místních obchodních kontaktů společnosti DuPont.

 
 
 

Účty a zabezpečení

 
 
 

Některé služby nabízené prostřednictvím tohoto webu mohou vyžadovat, abyste se zaregistrovali a vytvořili si uživatelské jméno a heslo. Zodpovídáte za udržování důvěrnosti vašeho uživatelského jména, hesla a ostatních informací o účtu a také za jakékoli aktivity, k nimž dojde v rámci vašeho účtu v důsledku toho, že jste tyto informace neudrželi v důvěrnosti. Souhlasíte, že společnosti DuPont okamžitě oznámíte jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu a hesla nebo jakékoli jiné narušení zabezpečení vašeho účtu. Můžete zodpovídat společnosti DuPont či jiným stranám za neoprávněné používání vašeho účtu či hesla, ke kterému dojde v důsledku toho, že jste neudrželi v důvěrnosti informace o vašem účtu.

 
 
 

Odkazy

 
 
 

Z webu společnosti DuPont na weby třetích stran

Z tohoto webu mohou vést odkazy na jiné weby v síti World Wide Web, které nejsou pod kontrolou společnosti DuPont nebo které společnost DuPont neudržuje. Takové odkazy neznamenají, že společnost DuPont jakékoli takové weby schvaluje. Berete na vědomí, že vám společnost DuPont takové odkazy poskytuje pouze pro usnadnění, a souhlasíte, že společnost DuPont nezodpovídá za obsah ani odkazy zobrazené na takových webech, ke kterým se můžete pomocí odkazů dostat. Dále také souhlasíte, že společnost DuPont nemá žádnou odpovědnost, závazek ani povinnost v souvislosti s jakoukoli korespondencí, propagací nebo nákupem, k nimž dojde mezi vámi a vlastníkem či provozovatelem jakéhokoli takového webu.

Z webů třetích stran na web společnosti DuPont

Můžete se odkazovat na weby společnosti DuPont, pokud:

 • Nevytváříte rámce ani žádná ohraničení kolem jakékoli stránky nebo materiálu na webu společnosti DuPont ani nepoužíváte jiné techniky, které jakýmkoli způsobem pozměňují vizuální prezentaci jakékoli obsahu na webu společnosti DuPont.
 • Nevytváříte srovnání produktů či služeb společnosti DuPont s konkurenčními produkty či službami.
 • Nereplikujete jakékoli materiály z webu společnosti DuPont ani jakákoli loga či ochranné známky společnosti DuPont.
 • Nezkreslujete svůj vztah ke společnosti DuPont.
 • Nenaznačujete, že společnost DuPont jakýmkoli způsobem schvaluje či podporuje stranu, která odkaz vytváří, ani její web či produkty nebo služby.
 • Nepředkládáte nepravdivá nebo zavádějící vyjádření o společnosti DuPont ani jinak nepoškozujete dobré jméno spojené s názvem a ochrannými známkami společnosti DuPont.
 • Web, ze kterého vede odkaz, neobsahuje obsah, který by mohl být považován za hanlivý, výhružný, obtěžující, neuctivý či urážlivý nebo nadměrně násilný nebo který porušuje jakékoli zákony či k jejich porušování podněcuje ostatní. -a-
 • Web, ze kterého vede odkaz, neobsahuje obsah, který by mohl být považován za obscénní, pornografický nebo sexuálně explicitní.

Další podmínkou svolení k vytvoření odkazu na weby společnosti DuPont je, že strana, která odkaz vytváří, souhlasí, že společnost DuPont může kdykoli dle svého výhradního uvážení odvolat svolení k vytvoření odkazu na weby společnosti DuPont. Strana, která odkaz vytváří, souhlasí, že v takovém případě okamžitě odebere veškeré odkazy na weby společnosti DuPont.

Tím, že vytvoří odkaz na web společnosti DuPont, strana, která odkaz vytváří, souhlasí, že společnost DuPont a její funkcionáře, ředitele, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, poskytovatele licencí a obchodní partnery odškodní, bude je chránit a bránit v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, škod, závazků a výdajů, mimo jiné poplatků za právní zastoupení a nákladů na obhajobu, které vyplývají z jakéhokoli takového odkazu. Společnost DuPont nebude mít žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé, exemplární, náhodné, trestní, zvláštní, nebo následné škody v souvislosti s vytvořením takového odkazu nebo jeho použitím. Společnost DuPont neposkytuje v souvislosti s takovými odkazy žádné záruky, ať už výslovně uvedené či mlčky předpokládané.

 
 
 

Zřeknutí se záruk

 
 
 

Tento web používáte na vlastní nebezpečí. Tento web může obsahovat nepřesnosti či chyby, které mohou mít dopad na kvalitu materiálů na webu. Materiály nebyly nezávisle ověřeny a společnost DuPont nepotvrdila jejich pravost vcelku ani částečně. Společnost DuPont nezaručuje přesnost ani aktuálnost materiálů. Společnost DuPont nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v materiálech bez ohledu na to, zda je poskytla společnost DuPont či třetí strany.

TENTO WEB JE VÁM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE,“ A „TAM, KDE JE,“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST DUPONT, SVÝM JMÉNEM ANI JMÉNEM JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, KTERÁ PRO TENTO WEB POSKYTUJE MATERIÁLY, SLUŽBY NEBO OBSAH, NEPOSKYTUJE V SOUVISLOSTI S WEBEM ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY, MIMO JINÉ CO SE TÝČE KVALITY, VHODNOSTI, PRAVDIVOSTI, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI JAKÉHOKOLI MATERIÁLU, INFORMACÍ, PRODUKTU NEBO SLUŽBY OBSAŽENÉ NA WEBU. TÍMTO SE VYLUČUJÍ VEŠKERÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA ČI JINÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST DUPONT NEBUDE ZODPOVÍDAT VÁM ANI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ Z WEBU NEBO S NÍM SPOJENÉ, MIMO JINÉ VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBU NEBO NEMOŽNOSTI WEB POUŽÍVAT, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST DUPONT NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA.

Výjimka pro občany z EU: POKUD MÁTE TRVALÉ BYDLIŠTĚ V EVROPSKÉ UNII, SPOLEČNOST DUPONT NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE SVOU ODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ NEBO PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ.

 
 
 

Nepřesnosti a chyby

 
 
 

Popisy, obrázky nebo jiná vypodobnění produktů na tomto webu mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Společnost DuPont neposkytuje jakékoli záruky nebo prohlášení, co se týče přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli takových informací.

Ceny a dostupnost produktů na tomto webu se navíc mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit podle výhradního uvážení společnosti DuPont.

Společnost DuPont bude mít právo odmítnout nebo zrušit jakékoli podané objednávky na produkty, které byly uvedeny s nesprávnou cenou. Společnost DuPont bude mít právo odmítnout nebo zrušit jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a prostřednictvím platební karty uhrazena. Pokud vám za nákup byla účtována částka na vrub vaší platební karty a vaše objednávka byla zrušena, společnost DuPont vám bezodkladně na účet vaší platební karty vystaví kredit ve výši částky, která vám byla z karty stržena.

 
 
 

Místní zákony, omezení vývozu

 
 
 

Společnost DuPont řídí a provozuje tento web ve Spojených státech amerických. Na materiály a služby na tomto webu se ve všech ohledech vztahují zákony a předpisy Spojených států amerických tak, jak budou čas od času řídit licencování a poskytování technologií a produktů v zahraničí, včetně vývozních předpisů Spojených států amerických a jakýchkoli následných zákonů nebo předpisů, které vydalo ministerstvo obchodu USA, odbor pro mezinárodní obchod nebo úřad zodpovídající za vydávání vývozních licencí. Přesměrování takových materiálů v rozporu se zákony Spojených států amerických je zakázáno. Materiály ani jakékoli informace pořízené prostřednictvím použití tohoto webu nesmí být přímo ani nepřímo pořízeny pro zakázané země nebo země, na něž se vztahuje embargo, nebo jejich státní příslušníky, ani do nich nesmí být dopravovány, převáděny nebo následně vyváženy a nesmí být používány pro nukleární aktivity, chemické či biologické zbraně nebo projekty raketových střel, pokud vláda Spojených států amerických pro takové účely neudělí speciální oprávnění. Budete přísně dodržovat všechny vývozní zákony Spojených států amerických a přebíráte výhradní odpovědnost za získání licencí pro vývoz nebo následný vývoz tak, jak může být zapotřebí.

Pokud tento web používáte mimo Spojené státy americké, odpovídáte také za dodržování všech příslušných místních zákonů, včetně místních vývozních a dovozních předpisů.

 
 
 

Ochranné známky

 
 
 

Oválné logo DuPont, DuPont™, The miracles of science™ a všechny produkty označené symbolem ™ nebo ® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company nebo jejích přidružených společností. Ochranné známky společnosti DuPont nesmí být používány ve spojitosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou produktem či službou společnosti DuPont.

 
 
 

Nevyžádané nápady

 
 
 

Společnost DuPont vždy zajímají nápady a návrhy, ale často zjišťujeme, že nápad nebo návrh, který nám byl zaslán, již je k dispozici z jiných zdrojů, včetně publikací nebo výsledků práce našich vlastních zaměstnanců.  To může vést k nejasnostem ohledně původu nápadu nebo návrhu.  Z tohoto důvodu dáváme přednost tomu, aby nám byly sdělovány jen patentované vynálezy.  Jestliže přesto společnosti DuPont zašlete své nápady a bez ohledu na cokoli, co v souvislosti se svým návrhem řeknete nebo napíšete, pokud společnost DuPont neuzavře samostatnou písemnou smlouvu, která zaslání návrhu upravuje, pro jakékoli zaslání návrhu společnosti DuPont nebo jejím přidruženým společnostem, včetně nápadů na nové produkty či technologie, zdokonalení či vylepšení stávajících produktů či služeb, procesů, materiálů, marketingových či propagačních plánů nebo nových názvů produktů, budou platit následující podmínky:

 • ;Společnost DuPont nebude mít žádnou povinnost udržovat návrh v tajnosti ani jej přijmout jako důvěrný.
 • Společnost DuPont nebude mít žádnou povinnost návrh vyhodnotit ani zaslat odesílateli odpověď.
 • Jakákoli ochrana duševního vlastnictví návrhu se bude zakládat výhradně na ochraně patentů nebo autorských práv.
 • Společnost DuPont dle svého výhradního uvážení rozhodne, zda a v jaké výši bude za návrh provedena platba.
 • Odesílatel potvrzuje, že má oprávnění návrh zaslat a že návrh neporušuje jakékoli povinnosti, které má odesílatel vůči svému stávajícímu či bývalému zaměstnavateli nebo jakékoli jiné třetí straně.
 
 
 

Komentáře k produktům a webu

 
 
 

Společnost DuPont vítá vaše komentáře k tomuto webu a stávajícím produktům společnosti DuPont, pokud jsou v souladu s výše uvedeným odstavcem. Své komentáře můžete poskytnout zde nebo na jiných určených místech na webu. Jakékoli komentáře, které poskytnete, nebudou důvěrné a společnost DuPont je může používat bez omezení.

 
 
 

Rozhodné právo

 
 
 

S výjimkou jakéhokoli povinného uplatňování místních záklonů se jakékoli akce v souvislosti s těmito podmínkami budou řídit právním řádem státu Delaware Spojených států amerických, bez ohledu na volbu jurisdikce nebo konflikty v ustanoveních zákonů jakéhokoli právního řádu. Souhlasíte, že se podřídíte jurisdikci soudů na území státu Delaware při řešení všech sporů, které vyplývají z těchto podmínek a/nebo vašeho používání webu nebo se k nim vztahují.

 
 
 

Neoprávněné aktivity

 
 
 

Zaslání návrhů na tento web nebo neoprávněné používání jakýchkoli materiálů obsažených na tomto webu může porušit zákony na ochranu autorských práv, ochranné známky, zákony na ochranu osobních údajů a publicity, některé předpisy a nařízení pro komunikaci a jiné příslušné zákony a nařízení. Pouze vy sami odpovídáte za své akce a akce jakékoli osoby, která používá vaše uživatelské jméno a/nebo heslo. V důsledku toho budete společnost DuPont a její funkcionáře, ředitele, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, poskytovatele licencí a obchodní partnery chránit a bránit v případě jakýchkoli ztrát, nákladů, škod, závazků a výdajů, mimo jiné poplatků za právní zastoupení a nákladů na obhajobu, a pro účely předcházení v případě jakýchkoli nároků či požadavků třetích stran, které vyplývají z vašeho používání webu nebo jeho používání jakoukoli osobou s použitím vašeho uživatelského jména a/nebo hesla (mimo jiné včetně vašeho zapojení v oblastech pro zasílání příspěvků a zasílání vašich návrhů), jenž porušuje jakékoli platné zákony či předpisy nebo práva třetí strany.