Ochrana před prachem a částicemi

Ochrana před prachem a částicemi

 

Na ochranných oděvech závisí bezpečnost procesů i personálu ve všech průmyslových odvětvích. Společnost DuPont si je vědoma toho, že jedna chyba může ohrozit váš podnik nebo dokonce i životy. Proto uplatňuje uznávané evropské i mezinárodní normy při posuzování kvality a funkčnosti svých produktů.

Při měření bariérové účinnosti proti nebezpečným částicím postupuje společnost DuPont podle EN ISO 13982-2, jak je předepsáno v produktové normě pro typ 5. Tento test v zásadě stanovuje bariérovou účinnost obleku tehdy, je-li vystaven působení částic chloridu sodného s definovanou distribucí velikosti (medián velikosti vážený hmotností činí 0,6 mikronu). Množství chloridu sodného, které do obleku pronikne, se nazývá vnitřní průnik a vyjadřuje se jako procentuální poměr vůči koncentraci částic vně oděvu.

Produktová norma pro typ 5 povoluje vnitřní průnik do 15 % u 8 z 10 testovaných obleků, což znamená, že existuje prostor pro významné kolísání hodnot bariérové účinnosti mezi kombinézami, které byly certifikovány s tím, že splňují normu. Proto by uživatelé při práci s částicemi nebezpečných látek měli porovnávat účinnost různých obleků a vybrat model, který je pro konkrétní aplikaci nejvhodnější.

Při porovnávání bariérové účinnosti kombinéz DuPont vyráběných z materiálu Tyvek®, mikroporézního filmu (MPF) a materiálu SMS, dosahují modely z materiálu Tyvek® v testu podle EN ISO 13982-2 lepších výsledků než modely z materiálů SMS a MPF. V rámci řady Tyvek® se bariérová účinnost zvyšuje podle stupně pokrytí těla poskytovaného konkrétním modelem, a rovněž podle jeho těsnosti a střihu. Společnost DuPont proto doporučuje zvolit model na základě nebezpečí představovaného částicemi a jejich koncentrace v okolním prostředí. Je-li požadována zvýšená ochrana před částicemi, Tyvek® Classic Xpert poskytuje nejlepší bariéru mezi výrobky DuPont typu 5/6. Je-li požadována také ochrana typu 4, poskytují nejlepší bariéru z celé řady Tyvek ® modely Tyvek® Classic Plus a Tyvek® Classic Plus s ponožkami. Výsledky testů lze zobrazit kliknutím zde.

Norma EN 1073-2 se používá k definování požadavků a zkušebních metod pro stanovení účinnosti ochranných oděvů používaných v prostředích s radioaktivními částicemi. Zkušební metoda rovněž měří průnik částic dovnitř celého obleku, který je pak vyjádřen jako jeho jmenovitý ochranný faktor (NPF). Není tedy překvapivé, že faktor NPF se zvyšuje se stupněm pokrytí těla poskytovaným konkrétním modelem Tyvek® a rovněž s těsností a střihem tohoto modelu: všechny modely Tyvek® Labo, Tyvek® Classic Xpert a Tyvek® Classic Plus splňují požadavky na zařazení do třídy 2 podle normy EN 1073-2 (jmenovitý ochranný faktor > 50). V prostředích s vysokou koncentrací radioaktivních částic lze při specifikaci ochrany snížit riziko volbou obleku s vysokým faktorem NPF, jakým je například model Tyvek® Classic Plus. Výsledky testů lze zobrazit kliknutím zde.

Všechna výše uvedená opatření přispívají k bezpečnosti pracovníků. Ochrana poskytovaná obleky Tyvek® však funguje oběma směry, jelikož současně zabraňuje i kontaminaci procesů částicemi. Materiál Tyvek® má nízkou třepivost, testovanou podle BS 6909, standardní metody výpočtu náchylnosti tkanin v suchém stavu k třepení a pouštění vláken přenášených vzduchem. Vzhledem k povaze kontinuálních, pevných vláken vysokohustotního polyetylénu nedochází u materiálu Tyvek® k odlamování, a díky tomu se ideálně hodí například pro lakování nebo farmaceutickou výrobu. Výsledky testů lze zobrazit kliknutím zde.

Další informace o ochraně proti chemikáliím zobrazíte kliknutím zde.