Chemické ochranné oděvy DuPont vyhovují náročným požadavkům francouzských úřadů

Zkoušky provedené francouzským ministerstvem práce měly za následek, že pět výrobců muselo stáhnout své chemické ochranné oděvy z francouzského trhu. Pro žádný z výrobků společnosti DuPont nedopadly zkoušky nepříznivě.

V roce 2009 zorganizovalo francouzské ministerstvo práce ve spolupráci s francouzským Úřadem pro ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce (AFSSET) průzkumnou kampaň zaměřenou na účinnost obleků z hlediska ochrany pracovníků před určitými chemikáliemi a na shodu s ustanoveními francouzského zákoníku práce, které přenášejí požadavky evropské směrnice 89/686/EHS, týkající se OOPP, do francouzského právního řádu.

Toto šetření, jehož výsledky byly francouzským ministerstvem práce zveřejněny, bylo citováno v mnoha informačních zdrojích s tím, že výsledky provedených zkoušek byly alarmující. Zkoušky odhalily, že osm obleků z deseti neposkytovalo účinnou nepropustnost, která byla deklarována v jejich dokumentaci, a současně nevyhovovalo požadavkům příslušných předpisů.

Jeden z výrobců, jehož obleky nevyhověly technickým požadavkům, se dobrovolně rozhodl stáhnout své výrobky z trhu. Další upravili deklarované ochranné vlastnosti svých výrobků tak, aby se shodovaly se skutečně naměřenými hodnotami. Dvěma předním výrobcům bylo zakázáno dále nabízet své výrobky na francouzském trhu. Zákaz vydaný ministerstvem byl odůvodněn také nedostatečným zajištěním kvality, které je požadováno článkem 11 směrnice o osobních ochranných prostředcích.

Výrobky značky DuPont nebyly staženy z trhu

Techničtí specialisté společnosti DuPont byli také přizváni k účasti při přezkoumání výsledků průzkumu a ověřování shody. Společnost DuPont byla vedoucím kampaně informována o tom, že žádný z testovaných výrobků značky DuPont nebyl zařazen mezi obleky vykazující nedostatečné technické parametry.

V důsledku toho společnost DuPont nemusela přijmout žádná významná následná opatření týkající se jejích výrobků. V návaznosti na uvedené setkání byly přepracovány návody k použití výrobků značky DuPont tak, aby bylo sníženo nebezpečí nesprávného použití nebo nesprávného výkladu ze strany uživatele.

Při uvádění výrobků na trh používá DuPont přísné kontrolní a rozsáhlé zkušební postupy související s kontrolou kvality, zajištěním účinnosti výrobků a ověřováním shody s předpisy.