Optimalizací bezpečnosti zajišťuje DuPont cestu ke kvalitě a úspěchu

Společnost Rohm and Haas, přední světový výrobce speciálních materiálů, pověřila společnost DuPont zajištěním odborné ochrany ve svém areálu o výměře 70 hektarů ve francouzském Alsasku.

Pro společnost Rohm and Haas je zajištění bezpečnosti zaměstnanců, kteří pracují v průmyslovém areálu klasifikovaném jako „Seveso II, vysoká prahová hodnota“, každodenní prioritou. Od roku 1958 se společnost Rohm and Haas zabývá navrhováním, vývojem a výrobou přísad pro plasty, nátěrové hmoty a materiály používané k povrchové úpravě.

Jean-Marc Hennard, který je koordinátorem pro ochranu zdraví a bezpečnost práce ve výrobním závodě společnosti, má obrovskou zodpovědnost, protože musí zajistit, aby každý pracovník byl vybaven nejlepším ochranným oděvem včetně doplňků. Toto má obzvláště rozhodující význam při provádění prací na čerpací stanici se sudy obsahujícími kyselinu octovou nebo v oblasti určené k přečerpávání velkých množství surovin z cisternových vozidel do místních nádrží.

Společnost Rohm and Haas si počíná s nejvyšší svědomitostí při zajišťování ochrany zaměstnanců a dbá na to, aby příslušné pokyny byly do písmene dodržovány. Společnost DuPont byla povolána proto, aby optimalizovala bezpečnost. Přitom byla vzata v úvahu a přezkoumána četná kritéria: poskytování ochranných kombinéz, účast na technických poradách a při bezpečnostních revizích, provádění analýz rizik a místních průzkumů pracovišť, poskytování studií týkajících se odolnosti proti permeaci kapalin, poskytování poradenství při výběru vhodného vybavení a oděvů, školení bezpečnostních techniků a koncových uživatelů včetně poskytování souvisejících informací.

Ochrana poskytovaná prostřednictvím výrobků řady Tychem®

Jako ochranné oděvy, které se po použití likvidují, si společnost Rohm and Haas vybrala řadu kombinéz z materiálu Tychem®, který poskytuje účinnou ochranu před postřikem kapalinami, konkrétně kombinézy Tychem® 6000 F, které se vyznačují vynikající mechanickou pevností v kombinaci s novátorským designem. Kombinézy, které jsou uskladněny ve speciální oblasti, jsou k dispozici ve třech velikostech: L, XL a XXL. Jejich použití je kódováno podle tabulky, ve které je každá úroveň nebezpečí klasifikována v rozmezí od 0 do 4.

V zóně, která je vyhrazena pro přečerpávání surovin, se každý sud uzemní a poté se z něho odstraní ochranný kryt a pojistná matice. Pracovník, který je oblečen v kombinéze Tychem® 6000 F, zavede čerpací trubici dovnitř sudu, a kapalná chemická látka je sáním přepravována do výrobní jednotky.

Následně pracovník, který je stále oblečen v kombinéze Tychem® 6000 F, přepraví prázdný sud na paletovém vozíku z budovy do vymezené oblasti, která je vybavena speciálním zařízením pro kompletní čištění pomocí tlakové vody. Po vyčerpání a vyčištění sudu si pracovník vysvleče ochrannou kombinézu, která je pak zlikvidována.

Jinou obtížnou a nebezpečnou fází je přečerpávání chemikálií z cisternových vozidel do nádrží. Osoba, která je za tuto činnost zodpovědná a která je oblečena v kombinéze Tychem® 6000 F, připojuje potrubí mezi cisternové vozidlo a skladovací jednotku.

Také personál údržby, který pracuje ve všech provozech výrobního závodu společnosti Rohm and Haas ve městě Lauterbourg, je vybaven kombinézami DuPont z materiálu Tychem® 6000 F a musí dodržovat stejně přísné bezpečnostní předpisy.

„Bezpečnostní tým provádí pravidelné bezpečnostní analýzy ochranných kombinéz. Aby takové bezpečnostní oděvy byly pro pracovníky plně přijatelné, musí být jak pohodlné, tak i snadno oblékatelné. Z pohledu manažerů bezpečnosti musí také splňovat větší počet kritérií a zajišťovat optimální ochranu proti různým chemikáliím. Řada kombinéz Tychem® splňuje všechna kritéria, která byla podnikem stanovena“.

Velkovýroba polymerů

V závodě Lauterbourg, který je největším výrobním provozem mimo Spojené státy, společnost Rohm and Haas vyrábí řadu procesních činidel a modifikátorů zajišťujících odolnost proti rázovému namáhání. Tyto látky zlepšují užitné vlastnosti PVC a dalších plastů, které se používají převážně v odvětvích výroby obalů, automobilů a stavebních materiálů. V tomto závodě se vyrábějí také polymery v emulgovaném stavu, které se používají v lacích, v dekoračních nátěrech, v oboru digitálního zobrazování, při zpracování kůže, při výrobě papíru a při výrobě tkaných i netkaných textilií.