Údržba infrastruktur pro zásobování vodou a kanalizaci

V oblasti zajištění bezpečnosti personálu důvěřuje Tours Métropole Val de Loire společnosti DuPont Protection Solutions

tours-metropole

Jakožto veřejný orgán meziobecní spolupráce mělo Tours Métropole Val de Loire již tak výrazné kompetence v oblasti správy kanalizace, k níž se v březnu 2017 přidala správa vodního hospodářství, od distribuce až po úpravu. Tento úkol, svěřený ředitelství kanalizací, spočívá zejména v dohledu nad údržbou a rozšiřováním kanalizační sítě a v dodávce kvalitní vody obyvatelům 22 obcí, které spadají pod Metropoli.

Zákroky v kanalizačních sítích, často komplexní a nebezpečné, vyžadují od obcí opravdovou kulturu bezpečnosti, aby se zamezilo jakýmkoli nehodám pracovníků, kteří se pohybují ve stísněných prostorách, neboť každá nehoda může v tomto případě znamenat riziko úmrtí. Zohlednění rizik ve všech jejich podobách si dokonale uvědomuje oddělení hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí Tours Métropole Val de Loire, které si k ochraně svých stokařů během čištění vybralo kombinézu Tyvek® 800 J od společnosti DuPont Protection Solutions.

Úprava odpadních vod: zásadní úloha při ochraně životního prostředí


Kanalizace slouží ke sběru odpadní vody z domácností a dešťové vody a k jejich dopravení do úpraven odpadních vod za účelem jejich úpravy, než budou vypuštěny zpět do přírody.

V Tours je kanalizační síť tvořena 1 212 km kanálů, do nichž voda teče přirozeným spádem za účelem:


- dopravy užitkové vody do přečerpávacích stanic a do 16 úpraven odpadních vod tohoto okresu,
- odvodu dešťové vody shromážděné prostřednictvím kanálů a retenčních nádrží kvůli jejímu odvedení přímo do řek.

Kontrolovat, provádět údržbu a čistit kanalizační sítě je velmi důležité, aby se vyloučilo stékání srážkové vody po zemském povrchu a omezilo riziko záplav. Právě to je úkolem 30 pracovníků týmu pověřeného správou kanalizačních sítí Tours Métropole Val de Loire.

Tours Métropole Val de Loire:  příklad z oblasti bezpečnosti při práci


Pracovníci zajišťující údržbu, kontrolu, opravy a čištění kanalizační sítě pro odvod užitkové a dešťové vody se setkávají s celou řadou rizik bez ohledu na typ sítě – průlezné nebo poloprůlezné. Z tohoto důvodu „musí oddělení hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí provést důkladné vyhodnocení rizik s přihlédnutím ke všem vlastnostem sítí, odtokových trubek a přečerpávacích stanic“, jak vysvětluje Franck Deruelle, který v Tours Métropole Val de Loire již 10 let působí jako pracovník prevence v oblasti hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a školitel CATEC (certifikát způsobilosti pro práci ve stísněných prostorech).

Zvláštní podmínky práce ve stísněných prostorech, které patří mezi rizika související se zákroky v úpravnách pitné a odpadní vody, jsou důvodem k využití osvědčených postupů, jak stanovují národní doporučení R 447 – R 472. Jakožto schválené školicí středisko úzce spojené s prevencí rizik při práci, Tours Métropole Val de Loire samo organizuje veškerá školení týkající se prací v omezených prostorách pro všechny své týmy, které pracují v těchto rizikových prostředích. Tento postup, zavedený ještě dlouho před vstupem zmíněného doporučení v platnost a využívaný s cílem zajistit ochranu pracovníků při práci, činí z Tours metropoli, která patří v tomto ohledu ve Francii k těm nejpokrokovějším.

Pracovníci jsou tak při každém zákroku povinni pečlivě dodržovat jednotlivé etapy. Smyslem dodržování tohoto postupu, na který svědomitě dohlíží Franck Deruelle, je zabránit všem typům vážných nehod, jako je utonutí, pád z výšky, anoxie...

Čistič stok: povolání, při němž je člověk vystaven mnohým nebezpečím


Mezi další nebezpečí, jimž jsou vystaveni pracovníci kanalizačních sítí, patří namáhavá práce, možnost výskytu krys, pavouků, užovek a nových domácích zvířat v sítích, ale především bakteriologická a chemická rizika.

Při čištění trubky na odtok dešťové vody spočívajícím v odstranění písku ze sítě pomocí kanalizačního sacího vozu, aby se zamezilo jejímu ucpání, se stokaři pohybují po kolenou nebo vleže v prostorách, kde je obzvláště vlhké prostředí. Při průtoku dešťové vody kanály s sebou tato voda odnáší odpady vyhozené na ulici, hlínu, listí, ale také nebezpečné látky, které se sem dostaly v důsledku neukázněnosti nebo náhodou. Stokaři jsou tak vystaveni chemickým rizikům. Na přečerpávacích stanicích užitkových vod jsou pracovníci, kteří provádějí čištění, samozřejmě vystaveni stejným rizikům, když čistí vysokotlakými prostředky čističe česlic, stěny a podlahy baktericidním prostředkem, aby se jim podařilo odstranit parafín a zabránit tomu, aby se stanice ucpala.

V těchto extrémních podmínkách nelze nic ponechat náhodě, jak zdůrazňuje Franck Deruelle: „Vyčistit kanalizaci je vyčerpávající úkol, jak fyzicky, tak psychicky. Pro zdraví a bezpečnost pracovníků je zásadní zaručit jim při práci pohodlí, kterého je dosaženo nejenom vhodným výběrem osobních ochranných pomůcek, jejichž používání je třeba zajistit, ale také školením.“

DuPont Tyvek® 800 J: kombinéza testovaná a odzkoušená pracovníky kanalizačních sítí


Franck Deruelle, specialista na vysoce rizikové práce, zná dokonale OOPP i společnost DuPont Protection Solutions, u níž podle něj „není žádných pochyb o serióznosti a dobré pověsti“. Aby byla pro pracovníky kanalizačních sítí Tours Métropole Val de Loire zajištěna bezpečnost práce za všech okolností, Franck Deruelle vybral kombinézu Tyvek® 800 J, která se „používá na čištění v čistírnách odpadních vod, kanalizačních sítích, přečerpávacích stanicích, některých retenčních nádržích a vodojemech“.

Jelikož nabízí perfektní mechanickou odolnost a účinnou ochranu před chemickými a biologickými riziky, vykazuje kombinéza Tyvek® 800 J všechna kritéria nezbytná ke zcela bezpečné práci v omezených prostorách s vysokou mírou vlhkosti. Franck Deruelle k tomu dodává: „Ochranný oděv musí být odolný vůči oděru a roztržení, ale také nadměrnému napínání, neboť stokaři vykonávají svou práci často v extrémních polohách (na kolenou, v podřepu, natažení na zemi). Kombinéza je od prvních minut podrobena tvrdým zkouškám. Švy tedy musí dokonale držet a výběr modelu DuPont Tyvek® 800 J byl v tomto ohledu pro naši činnost naprosto na místě, neboť díky svým prošitým a přelepeným švům je kombinéza skutečně velmi odolná.“

Další předností kombinézy Tyvek® 800 J, které si všiml Franck Deruelle, je to, že „dýchá“ a zároveň je dokonale nepropustná: „Pro naše pracovníky představuje používání ochranného oděvu Tyvek® 800 J záruku vodotěsnosti a zároveň možnost mít nepromokavou kombinézu, která „dýchá“, i když se pohybují v kanalizacích, kde vždy stojí 5 až 10 cm vody, a někdy i více.“ Stokaři, kteří se ve svém novém oděvu cítí mnohem lépe, ocenili „koncepci kombinézy, ve které se člověk může volně pohybovat i v omezených prostorách, její design, díky němuž se snadno obléká, a velmi odolný zip, elastické manžety s palcovým poutkem nebo speciální provedení kapuce“.

Navíc zajišťuje i ochranu proti elektrostatickým výbojům (podle normy EN 1149-5). „Kombinéza Tyvek® 800 J přináší spolehlivou odpověď na potřeby ochrany našich pracovníků kanalizačních sítí, ale především již zmíněnou kvalitu a pohodlí při jejím nošení, což je u namáhavé práce zcela zásadní,“ uzavírá Franck Deruelle.

Správa kanalizací Tours Métropole Val de Loire, která se přesvědčila o kvalitě ochranných oděvů navržených společností DuPont Protection Solutions, do budoucna vybaví své pracovníky reflexní kombinézou Tyvek® 500 HV, která se již osvědčila u správy silnic při práci na vozovkách. Kombinéza s chemickou ochranou s nejvyšší třídou viditelnosti (třídou 3) bude používána pracovníky, kteří mají na starost práci na sacím kanalizačním voze a některé noční práce.