Ochrana před kontaminací cytostatiky pomocí oděvů Tyvek® a Tychem®

Jakákoli práce s cytostatiky vyžaduje ochranu pracovníků před riziky léčiv (karcinogenní, mutagenní a reprotoxický účinek). Současně je však důležité zajistit ochranu přípravku před kontaminací způsobenou lidmi.

Cytostatika se používají jako přípravky k léčbě rakoviny (chemoterapie), přičemž jejich úkolem je zastavení množení nádorových buněk. Nacházejí rovněž stále širší uplatnění i při léčbě jiných onemocnění. Jejich toxicita však poškozuje nejen nádorové buňky, nýbrž také zdravé buňky.

Aby se zabránilo ohrožení personálu při zacházení s cytostatiky, je nutno přijmout řadu vhodných preventivních opatření. To, co obecně platí pro zacházení s nebezpečnými látkami, se vztahuje i na cytostatika, což znamená, že je nutno přikládat nejvyšší význam přísnému uplatňování všech technických i organizačních opatření. Například je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno tvorbě aerosolů a částic prachu obsahujících cytostatika a aby se zároveň zabránilo kontaminaci samotných cytostatik během jejich výroby, přípravy, podávání, likvidace, skladování a přepravy. Potenciální ohrožení zdraví může být způsobeno již krátkodobým kontaktem s malým množstvím cytostatických látek. Existuje-li jakékoli riziko takového kontaktu, musí být stanovena povinnost používat vhodné osobní ochranné prostředky (OOPP), aby byla v celém rozsahu zajištěna účinná ochrana. Výběr OOPP je obvykle založen na poznatcích a výsledcích analýzy rizik, jako doplněk technických a organizačních opatření.

Tato ochranná opatření se týkají veškerého personálu, který s cytostatiky přichází do styku, a to nejen během výroby a přípravy, ale také při aplikaci, likvidaci, přepravě a jiných způsobech manipulace, kterou může provádět například personál úklidu a údržby.

Jak oděvy určené pro čisté prostory, tak i chemické ochranné oděvy musí splňovat stejná základní kritéria, která jsou stanovena pro používání v čistých prostorech: materiál musí mít nízkou třepivost, střih musí být dostatečně těsný a musí být minimalizováno nebezpečí hromadění částic na povrchu oděvu. Aby byl takový oděv vhodný pro manipulaci s cytostatiky, musí se také pohodlně nosit, poskytovat dobrou odolnost proti elektrostatickým výbojům a být sterilizovatelný.

Ochranné obleky Tyvek® a Tychem® – kombinace ochrany produktu a osob

Kromě toho, že poskytují ochranu produktů, splňují ochranné oděvy a doplňky Tyvek® a Tychem® také požadavky kladené na osobní ochranné prostředky jako chemické ochranné oděvy kategorie III.

Marcelo Milani, marketingový manažer společnosti DuPont pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl, říká: „Aby se zjednodušil výběr vhodných oděvů, lze cytostatika klasifikovat podle jejich příslušných požadavků na bariérovou účinnost: pro (a) částice, (b) látky rozpustné ve vodě a (c) látky rozpustné v rozpouštědlech. Je však zřejmé, že tato klasifikace je vhodná pouze jako vodítko a nemůže nahradit analýzu rizik. Výběr vhodného ochranného oděvu totiž vždy vyžaduje podrobnou analýzu nebezpečných látek i pracovního prostředí. Bariérový účinek materiálu ochranného oděvu je podstatně ovlivňován celou řadou faktorů, včetně skupenství, koncentrace, teploty a tlaku. Společně s požadavky kladenými na ochranu by při výběru ochranných oděvů měla být zvažována i taková kritéria, jako je komfort a dopad na životní prostředí.“

Ochranné oděvy Tyvek® a Tychem® jsou dostupné v řadě modelových provedení, např. jako oblek s kapucí nebo límcem, integrovanými ponožkami, šitými nebo přelepenými švy, palcovým poutkem atd. Tento sortiment výrobků doplňuje nabídka doplňků, jako jsou rukávníky, návleky na holínky, návleky na nízkou obuv, laboratorní pláště, zástěry a pláště se zavazováním vzadu.

Náklady na likvidaci odpadu nejsou pro uživatele příliš vysoké, protože materiály Tyvek® a Tychem® neobsahují „kritické“ přísady (např. halogeny), a mohou proto být likvidovány v místních spalovnách. Je však samozřejmé, že pokud byl oděv kontaminován nebezpečnými látkami, musí být zlikvidován stejným způsobem jako samotné nebezpečné látky. Přitom je nutno postupovat podle příslušných místních předpisů.