Protichemická ochrana – na co je nutno brát zřetel při výběru osobních ochranných pomůcek určených k použití při zacházení s nebezpečnými chemikáliemi

Výběr osobních ochranných pomůcek (OOP) určených pro situace, kdy je nevyhnutelné zacházení s nebezpečnými chemikáliemi, je složitý a odrazující úkol. Navíc existuje řada proměnných faktorů, jejichž působením se z tohoto výběru může stát vysoce obtížný a matoucí postup, není-li k dispozici odborná podpora.

POTŘEBA SYSTEMATICKÉ ANALÝZY RIZIK

Chemikálie mohou představovat riziko v mnoha fázích svého životního cyklu od počáteční výrobu až po konečné použití a v některých případech i dlouhou dobu poté. Obrovské spektrum chemikálií, které se používají ve většině průmyslových odvětvích, v zemědělství, ve zdravotnictví a v mnoha dalších odvětvích, má za následek, že minimalizace rizik, která může zacházení s chemikáliemi představovat, je obzvláště obtížný úkol. Chemikálie, které se používají k mnoha různým účelům, mnoha různými způsoby a v nejrozmanitějších místech, představují ohromný rozsah potenciálně rizikových prostředí, od výrobních zařízení, přes laboratoře, lakovny a údržbářské provozy až po jaderné elektrárny, sanační pracoviště, zdravotnická zařízení a místa pohotovostních zásahů. Chemikálie jsou navíc schopny způsobovat újmu lidskému organismu několika různými způsoby; mohou způsobovat zranění přímým stykem s pokožkou, vdechováním zplodin hoření, výparů a prachu a neúmyslným pozřením.

Výsledná rozmanitost scénářů souvisejících s používáním i s nebezpečími vytváří nezbytnou potřebu provádění systematické analýzy rizik při posuzování a výběru speciálních osobních ochranných pomůcek pro účely protichemické ochrany. Je zřejmé, že při výběru protichemických osobních ochranných pomůcek je naprosto nedostatečné jednoduše se spoléhat na snahu o výklad obecných průmyslových norem nebo na pouhé splnění „minimálních zákonných požadavků“. Jedním z problémů, který se v této souvislosti vyskytuje, je existence obrovské šíře ochranných pomůcek, které jsou k dispozici v rámci každé z rozdílných evropských klasifikací účinnosti osobních ochranných pomůcek.

Jiný problém spočívá v tom, že teoretická úroveň ochrany, kterou osobní ochranné vybavení poskytuje, je v praxi pouze zřídka, pokud vůbec, dosažitelná a zjištění skutečného stupně ochrany může být velmi obtížné. Následkem toho musí mít profesionální bezpečnostní technici přehled, který jde nad rámec těchto nominálních měřítek, a snažit se utvářet „celkový obraz úrovně bezpečnosti“, má-li být splněna jejich zákonná povinnost spočívající v „podniknutí všech přiměřeně prakticky proveditelných kroků“ potřebných k zajištění ochrany pracovníků před zbytečným vystavováním nebezpečím chemického rázu. To znamená, že kromě poskytnutí vhodné technické ochrany musí osoby, které vybírají bezpečnostní vybavení, aktivně přihlížet k faktorům, jakými jsou například pohodlí uživatelů, vhodnost střihu pro konkrétní uživatele, slučitelnost různých součástí osobních ochranných pomůcek, podmínky pro údržbu a uskladnění atd.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI ZACHÁZENÍ S PRŮMYSLOVÝMI CHEMIKÁLIEMI

Pokud si nejste jisti druhem chemikálie, vždy s ní zacházejte jako s nebezpečnou.

  • Nikdy nepoužívejte chemický výrobek, který není označen.
  • Mějte trvale na paměti nebezpečí spojená s jakýmikoli chemikáliemi, které používáte, a buďte obeznámeni s bezpečným způsobem používání výrobku.
  • Nikdy nesměšujte nebo neřeďte chemikálie, aniž byste věděli, co děláte a byli předem náležitě vyškoleni.
  • Kdykoli je to možné, vyžádejte si bezpečnostní doporučení od výrobce chemikálie a vždy si přečtete obsah štítku nebo etikety na obalu chemického výrobku.
  • Při výběru osobních ochranných pomůcek pro zacházení s chemikáliemi se obracejte na seriózního dodavatele a vždy berte v úvahu hlediska bezpečnosti, trvanlivosti a pohodlného nošení.

VÝBĚR OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK JE ODRAZUJÍCÍ ÚKOL

Osobní ochranné pomůcky představují konečnou obrannou linii, jedná-li se o ochranu personálu před nebezpečími souvisejícími s chemikáliemi. Z tohoto důvodu jde o rozhodující bezpečnostní opatření, které nepřipouští žádné kompromisy. Přesto však existují výrazné tendence ke stanovování nedostatečných, nadměrných nebo dokonce nesprávných specifikací osobních ochranných pomůcek, což má za následek vznik zbytečných rizik, jimž je pak personál vystavován, a častá selhání v důsledku poškození, nedostatečné údržby nebo nesprávného používání.

Následkem toho je výběr protichemického ochranného vybavení složitým úkolem. Nesprávná specifikace ochranné výstroje způsobuje nebezpečí zvýšeného ohrožení personálu, přinejmenším pak nepříznivého ovlivnění jeho produktivity. Aby tato záležitost byla ještě složitější, některá z rizik existujících při zacházení s určitými chemikáliemi nemusí nezbytně být okamžitě patrná. Důsledky vystavení účinkům určitých chemikálií se mohou projevit i po uplynutí několika roků, tedy za dlouhou dobu od okamžiku kontaktu.

Při stanovování specifikace vhodného pracovního oděvu, který bude zajišťovat ochranu před známými nebo předvídatelnými riziky, je tedy nutno postupovat velmi pečlivě. Používání osobních ochranných pomůcek (pokud není přímo povinné) se musí řídit posouzením rizik provedeným pro dotyčnou činnost nebo dotyčné prostředí a toto posouzení musí zahrnovat náležité zohlednění rozhodujícího problému, jímž je pohodlí uživatele. Osobní ochranné pomůcky, které se obtížně oblékají či svlékají, jejichž nošení je nepohodlné, které zmenšují rozsah volného pohybu nebo přespříliš omezují pracovní činnosti, se budou vždy setkávat s odporem uživatelů. Výběr osobních ochranných pomůcek, které budou přijatelné pro uživatele, může být naprosto stejně důležitý a dokonce ještě obtížnější než výběr přiměřené technické specifikace.

KLASIFIKACE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK – VÝHODY A OMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

Osoby, které vybírají specifikace ochranných oděvů, si proto musí být vědomy omezení stanovených aktuálními technickými normami. Například evropské označení CE znamená, že protichemický ochranný oděv splňuje určité minimální požadavky a je ve shodě s jednou ze šesti klasifikací oděvů CEN neboli s jedním z „typů“. Široké rozpětí účinnosti různých typů oděvů však znamená, že dva ochranné oděvy stejného „typu“ mohou poskytovat velmi rozdílné úrovně ochrany.

Obdobná situace panuje u tříd „proražení“ podle EN, které poskytují údaj o časovém průběhu nepropustnosti, avšak měří se za laboratorních podmínek a jejich význam pro účinnost v praxi je pouze informativní. Je nutno trvale brát zřetel na to, že teoretická úroveň ochrany, která je poskytována za kontrolovaných podmínek, se může významně lišit od úrovně ochrany, která je dostupná za podmínek skutečného používání, a že každý druh vystavení nebezpečí, každá pracovní činnost i každé nebezpečné prostředí jsou odlišné. Může se jednat například o rozdílná uspořádání pracovišť, provozů a jejich vybavení, rozdílné pracovní činnosti, zavedené pracovní postupy i individuální činitele. Z těchto důvodů je při posuzování a výběru oděvů pro nebezpečná prostředí nezbytné profesionální poradenství.

Navíc norma CEN i jiné klasifikace věnují malou, pokud vůbec nějakou, pozornost ergonomii a neposkytují osobám zodpovědným za nákup a specifikování osobních ochranných pomůcek žádný údaj o tom, jak jsou jednotlivé pomůcky pohodlné pro své uživatele.

ROZHODUJÍCÍ JE PREVENCE

Je nutno mít trvale na paměti, že osobní ochranné pomůcky chrání vždy jednotlivého uživatele a neodstraňují příčinu nebezpečí, jemuž je tento uživatel vystaven. Je důležité, aby před zvážením způsobů omezení vystavení uživatele určitému nebezpečí byly vyčerpány všechny možnosti odstranění tohoto nebezpečí jako takového. Následující „hierarchii kontroly nebezpečí“ je možno používat jako „základní pravidlo“ pro osvědčenou praxi:

  • Vyloučit – odstranit samotné riziko, je-li to možné.
  • Nahradit – nalézt bezpečnější náhradu, např. méně toxickou chemikálii nebo jinou pracovní metodu.
  • Zabezpečit – realizovat technická řešení, která zajistí ochranu pracovníků, např. mechanickou ventilaci, ochranné kryty strojů, dálkové ovládání atd.
  • Varovat a vzdělávat – pořádat školení pracovníků a nainstalovat vhodné poplašné a výstražné systémy.

KDO NESE ZODPOVĚDNOST?

Bezpečné navrhování pracovních zařazení a plánování pracovních metod a přezkoumávání pracovních úkolů a postupů v odezvě na měnící se podmínky, jako například na vznik nových nebezpečí, spadá do oblasti zodpovědnosti vedení podniků. U zaměstnavatelů však zodpovědnost nekončí. Zaměstnanci musí být školeni a vzděláváni tak, aby přijímali zodpovědnost za rozpoznávání nebezpečných situací a za přijímání nezbytných bezpečnostních preventivních opatření. To zahrnuje zodpovědnost za správný způsob používání poskytnutých osobních ochranných pomůcek a za znalost jejich účelu, jejich omezení, jejich užitečné životnosti a jejich správné likvidace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÍSKEJTE OKAMŽITÉ ODPOVĚDI: VYŽÁDEJTE SI PROFESIONÁLNÍ RADU

Výběr optimálních osobních ochranných pomůcek vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost rizika a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení. Seznámení s nabízenou ochranou a zajištění bezpečnosti, která nebude ničím nepříznivě ovlivňována, vyžaduje podrobné projednání nabídky osobních ochranných pomůcek s výrobcem. Pokud se nejedná o situaci při „opakované objednávce“, nestačí spolehnout se na výběr ochranných kombinéz (nebo jakýchkoli jiných osobních ochranných pomůcek) z webových stránek nebo tištěných katalogů, tedy bez profesionálního poradenství. Výběr optimální a nejbezpečnější osobní ochrany vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost rizika a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení..

Společnost DuPont nabízí ucelenou řadu ochranných oděvů a doplňků, které jsou vhodné pro činnosti zahrnující zacházení s chemikáliemi, včetně vysoce vyspělého ochranného oděvu Tychem® 4000S navrženého tak, aby i v nebezpečných prostředích poskytoval maximální pohodlí, a nové kombinézy Tyvek® 800J která slučuje prodyšnost s odolností proti tlakovým proudům chemických sloučenin na bázi vody ve vysoce pohodlném oděvu s omezeným použitím typu 3.

DuPont – PŘEDNÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍHO OCHRANNÉHO VYBAVENÍ

Jako přední světový výrobce osobních ochranných pomůcek se společnost DuPont již více než 40 let zaměřuje na nejrůznější potřeby související s bezpečností, pro které nabízí nejvyspělejší, nepřetržitě inovované technologie. Divize DuPont Personal Protection nabízí rozsáhlou podporu při výběru ochranných oděvů a při posuzování rizik spojených s chemikáliemi, jakož i školení zaměřená na používání ochranných oděvů. Služby zahrnující výběr výrobků podle potřeb zákazníka jsou k dispozici pro všechny ochranné oděvy a doplňky řady Tyvek® a Tychem®.