Tyvek® 800J pro prodyšnou, kapalinotěsnou ochranu

Technický vývoj ochranných textilií a oděvů je zcela oprávněně určován požadavky na účinnost. Při existenci vysoce účinné ochrany, která je v současnosti dostupná pro většinu průmyslových, zdravotnických i ekologických rizik, se však zaměření obrací na zlepšování vlastností bezpečnostních oděvů a doplňků z hlediska nošení a používání. Nový protichemický ochranný oděv Tyvek® 800J, který je určen k použití po omezenou dobu, slučuje prodyšnost textilie Tyvek® s ochranou „typu 3“ proti tlakovým proudům kapalin a vodou ředitelných chemikálií.

VSTUPTE DO KOMFORTNÍ ZÓNY

Co se týče každodenního dodržování požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, je komfort pracovníků provádějících obsluhu zařízení jedním z klíčových „lidských faktorů“, které určují správný způsob používání osobních ochranných pomůcek (OOP). Význam nošení ochranných oděvů, které jsou pohodlné a mají dobře padnoucí střih, nelze dostatečně zdůraznit. Velký podíl zjištěných případů nedodržení požadavků na správné používání OOP připadá nikoli na chybějící ochranu, nýbrž jednoduše na vyhýbání se používání poskytnutých ochranných pomůcek, případně na jejich nesprávné používání či zneužívání ze strany pracovníků. Navíc i v případech, kdy personál nosí vhodné vybavení, je toto často používáno nesprávně, protože dobře nepadne nebo není pohodlné.

NEPOUŽÍVEJTE NEPŘIMĚŘENOU OCHRANU

Používání nadměrné ochrany může být stejně nebezpečné jako nedostatečné zajištění ochrany, protože způsobuje, že uživatelé mají sklon k tomu, aby se používání takové ochrany vyhýbali nebo aby ji používali nesprávným způsobem. Je tomu tak proto, že pracovní oblečení, které je příliš rozměrné, příliš nepraktické, příliš těsné, příliš volné, příliš těžké nebo ve kterém je příliš horko, může být na konec odmítnuto nebo zlikvidováno. Může sice být správně oblečeno či nasazeno v době příchodu na pracoviště na začátku pracovní směny, avšak během dne, kdy se zvyšuje okolní teplota i únava pracovníka, který navíc musí provádět pracovní úkony vyžadující přesnou manipulaci nebo musí lézt po čtyřech či provádět jiné omezující pohyby, bude tento pracovník často v pokušení hledat způsob, jak své nevhodné vybavení vyřadit z činnosti nebo se jej dokonce zbavit.

NALEZENÍ OPTIMÁLNÍ ROVNOVÁHY

Nesprávné používání takového vybavení sice může být pouze dočasné, avšak i v takovém případě může způsobit kontaminaci pracovníka nebo  i jinou mimořádnou událost či úraz, které budou přidány do statistiky nehod na pracovišti*. Únava, omezený pohyb, obtěžující šustění tkaniny, snížená obratnost, překážky ve výhledu a nízká hmatová citlivost – to je pouze několik z mnoha důvodů, kvůli kterým pracovníci přestávají používat ochranné vybavení nebo je používají nesprávně. Tajemství spočívá v nalezení správné rovnováhy mezi komfortem a ochranou, mezi bezpečností a produktivitou, mezi střihem a funkčností. 

A to nyní můžete objevit. 

DVOJÍ OCHRANA POSKYTOVANÁ JEDNÍM VYBAVENÍM

Osobní ochranné vybavení, které je ergonomicky navrženo, je přizpůsobeno pracovním podmínkám, je vybaveno komfortními prvky a je vyrobeno z uživatelsky příjemných materiálů, nebude nikdo nechávat odložené ve skříňce v šatně. Nový protichemický ochranný oděv Tyvek® 800J byl vyvinut jako účinnější kombinéza Tyvek® kombinující vyšší komfort uživatele s úrovní odporu vůči kapalinám rozstřikovaným pod tlakem, která je obvykle spojována s protichemickými obleky vyrobenými z nepropustných vícevrstvých materiálů, jako například s třívrstvými PE (polyetylénovými) kombinézami, které mohou být tuhé a špatně padnoucí a ve kterých je především při nošení horko. Je to první ochranný oděv Tyvek® typu 3 odolný proti kapalinám, což znamená, že jej lze v určitých situacích používat jako náhradu za dvě samostatné oděvní sady a snížit tak náklady. Oděv Tyvek® 800J je navíc, na rozdíl od oděvů vyrobených z nepropustných vícevrstvých materiálů nebo z materiálů na bázi filmů, propustný pro vlhkost ve formě výparů a může přispívat ke zjednodušení regulace tepelného stresu, k vyšší přijatelnosti ze strany uživatele, k vyšší produktivitě pracovníků a k prodloužení doby nošení.

Oděvy Tyvek® 800J, které jsou ergonomicky navržené a zhruba o 33% lehčí než ekvivalentní obleky z třívrstvého PE nebo z tkanin opatřených povrchovými povlaky, jsou přitom ze své podstaty prodyšné a díky měkké, poddajné struktuře své textilie patří mezi nejpohodlnější oděvy svého typu i své třídy. Nejedná se však o komfort, který by byl na úkor účinnosti nebo trvanlivosti. Oděv Tyvek® 800J poskytuje shodnou nebo lepší účinnost proti pronikání referenčních chemikálií typu 6 ve srovnání se standardními oděvy Tyvek® nebo s oděvy vyráběnými z třívrstvých PE filmů, a to společně s vyšší pevností při tahovém namáhání, pevností švů, pevností v ohybu a odolností proti proražení.  Poskytuje také bariéru proti prostupu určitých chemikálií obsažených ve vodných roztocích o nízkých koncentracích a také vynikající biologickou bariérovou odolnost proti patogenům přenášeným krví při tlaku do 7 kPa.

POHODLÍ PŘI PRÁCI S TLAKOVÝMI KAPALINAMI

Kromě zlepšených uživatelských vlastností spočívá další z hlavních předností ochranného oděvu Tyvek® 800J v jeho odolnosti proti kapalinám  rozstřikovaným pod tlakem. Splňuje požadavky testu typu 3 prováděného za použití proudu kapaliny, jsou-li jeho švy řádně překryty páskami**, a poskytuje obdobnou odolnost proti mnoha běžným tlakovým tekutinám jako standardní filmy z PE. Textilie dokáže odolávat tlaku odpovídajícímu výšce kapalinového sloupce 6 m.

Díky tomu je ideálním oděvem pro použití v mokrých a vlhkých prostředích, která se vyskytují například oblastech:

  • průmyslového čištění
  • údržby kanalizace
  • aplikace pesticidů a herbicidů
  • dekontaminace a dezinfekce
  • potravinářského průmyslu
  • pobřežní a námořní dopravy
  • odstraňování havárií

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTALI JSTE ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY NEBO POTŘEBUJETE POMOC?

Nespoléhejte se na výběr ochranných kombinéz (nebo jakýchkoli jiných OOP) z webových stránek nebo tištěných katalogů. Výběr optimální a nejbezpečnější osobní ochrany vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost rizika a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení.

ZÍSKEJTE OKAMŽITÉ ODPOVĚDI, VYŽÁDEJTE SI PROFESIONÁLNÍ RADU

Jako přední světový výrobce osobního ochranného vybavení se společnost DuPont již více než 40 let zaměřuje na nejrůznější potřeby související s bezpečností, pro které nabízí nejvyspělejší, nepřetržitě inovované technologie. Divize DuPont Personal Protection nabízí rozsáhlou podporu při výběru ochranných oděvů a při posuzování rizik spojených s chemikáliemi, jakož i školení zaměřená na používání ochranných oděvů. Služby zahrnující výběr výrobků podle potřeb zákazníka jsou k dispozici pro všechny ochranné oděvy a doplňky řady Tyvek® a Tychem®.

 

*Britská instituce Health & Safety Executive ve své zprávě uvedla, že v období 2011/12 bylo ztraceno dvacet sedm milionů pracovních dnů v důsledku nemocí z povolání a pracovních úrazů. Ve stejném období byl hlášen jeden milion případů mimořádných událostí souvisejících s ohrožením zdraví a s bezpečností, z nichž většina připadala na úrazy. Celospolečenský dopad pracovních úrazů a pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění byl v období 2010/11 vyčíslen na 13,8 miliardy GBP.

**  Pro dosažení kapalinotěsnosti odpovídající typu 3 je potřebné dodatečné překrytí švů, manžet a chlopní v oblastech kotníků, kapuce a zdrhovadla páskami.