Plánování rozsáhlých operací odstraňování následků

Pokud jde o plánování rozsáhlých operací odstraňování následků průmyslových škod či likvidace následků pohrom, nic nemůže nahradit adekvátní plánování a přípravu. 

Odstraňování následků může mít řadu podob a právě tato potřeba být připraven na celou řadu možných událostí představuje pro plánovače postupu při mimořádných událostech jednu z největších výzev. Cílem jakékoli operace odstraňování následků je vrácení postižených oblastí do bezpečného a neomezeného užívání. Úspěšná realizace takové operace závisí na typu, měřítku a složitosti projektu či nehody, zeměpisné lokalitě a specifické povaze příslušných rizik.

Rychlost a kvalita reakce představuje zásadní faktor pro uspokojivý výsledek odstranění následků. Na rozdíl od nebezpečných situací, které mohou nastat v relativně kontrolovaném prostředí, například v řádně vedených výrobních zařízeních nebo během plánovaných operací údržby, mnohé operace odstraňování následků průmyslových havárií, škod po nehodách či na životním prostředí představují mimořádné situace, v nichž čas a připravenost hrají nejdůležitější úlohu.

Příklady rozsáhlých odstranění následků:

 • úniky ropy a petrochemických produktů,
 • úniky chemických látek a nebezpečných látek,
 • pohromy na životním prostředí,
 • povětrnostní a přírodní pohromy,
 • nápravy škod po občanských nepokojích,·zhroucení budov a jiných staveb,
 • odstranění následků nehod na silnici/železnici či leteckých nehod,
 • projekty sanace a dekontaminace zeminy,
 • čištění řek a pobřeží,
 • regenerace průmyslových objektů,
 • programy obnovy po povodních,
 • hygienická a sanitizační opatření prováděná ve velkém měřítku,
 • programy pomoci po pohromách / humanitární programy,
 • kontaminace jaderným materiálem,
 • kontrola epidemií/pandemií nakažlivých chorob,
 • likvidace biologických nebezpečí a infekčního odpadu,
 • forenzní práce a vyšetřování trestných činů.

Vyhodnocování velkých incidentů a reakce na ně představují obrovskou výzvu. Kromě toho, že oficiální reakce musí být rychlá a účinná, musí se nehoda řešit v souladu s pečlivě připravenými plány, potřebné zdroje musí být k dispozici a musí být neprodleně mobilizovány a týmy v terénu musí být nasazeny a koordinovány rozhodně a efektivně. 

Ve většině situací se s odstraňováním následků nehod začíná po prvních aktivitách reakce na mimořádné události. V některých případech však může odstraňování následků nehod probíhat simultánně nebo dokonce ještě dříve než první reakce na incident, je-li nutné zajistit bezpečnost daného místa pro vstup lidí.

Osoby zajišťující první reakci musí být řádně vyškoleny, musí mít plnou podporu a musí být vybaveny správným vybavením, komunikačním zařízením a prostředky osobní ochrany. Musí být organizovány, s profesionálním dohledem a vybaveny tak, aby mohly improvizovat a rychle reagovat na dynamickou situaci přímo na místě škody a na podmínky související s nebezpečím.

Odstraňování následků po krizových situacích a v podmínkách, kdy již mimořádná situace pominula, představují další výzvy, které však nejsou tak akutní jako ty, které se provádějí v bodě incidentu. Často ale pak probíhají po delší dobu. Odstranit následky po velkém úniku ropy může trvat mnoho měsíců nebo i let, což platí například i pro sanaci starých oceláren či odstavení staré elektrárny.

POSOUZENÍ RIZIK

Identifikace a následné posouzení rizik představuje jednu z nejobtížnějších a nejklíčovějších součástí jakéhokoli programu odstraňování následků. Pokud posouzení rizik provedete správně, minimalizujete nebezpečí pro osoby, které reagují na mimořádnou situaci, i pro pracovníky, a současně splníte své zákonné povinnosti. Pokud posouzení rizik nebude provedeno správně, mohou být důsledky velmi vážné.

Posouzení možných rizik s dostatečným předstihem před environmentální pohromou představuje základ pro určení nezbytných požadavků na ochranné prostředky. Toto posouzení rizik prováděné před nehodou určí typ OOP, který má být k dispozici pro osoby vykonávající první reakci, i pro pracovníky zajišťující následnou obnovu. Přestože by však prediktivní analýza rizik měla zajistit, že pro většinu nebezpečí budou k dispozici adekvátní osobní ochranné pomůcky (OOP), je zásadně důležité, aby bylo prováděno kontinuální opakované posuzování rizik po události, což umožní modifikaci či výměnu OOP v reakci na skutečná nebezpečí.

POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ

Ve všech situacích reakce na mimořádnou událost a nápravy škod bude účinnost reakce nakonec záviset na kvalitě plánování a organizaci a řízení operací odstranění následků. Při řešení odstraňování následků je třeba uplatňovat následující postupy pro kontrolu rizik:

 • Jednejte rychle a profesionálně. V mnoha scénářích kontaminace vede jakákoli ztráta času k mnohem obtížnějším a někdy i mnohem geograficky rozsáhlejším operacím odstraňování následků. Bude například mnohem obtížnější zvládnout znečištění, které se smíchá s přírodními materiály, například s listím nebo štěrkem, nebo zvládnout znečišťující látky, které se dále šíří větrem či přílivem.
 • Ujistěte se, že máte naplánován přístup ke všem nezbytným zdrojům – k lidské síle, strojům, dopravě, materiálům pro odstranění následků, bezpečnostnímu zařízení, osvětlení apod.
 • Vyšetřete alternativní přístupy. Existují přístupy, jež jsou méně riskantní či méně agresivní vůči životnímu prostředí, které by bylo možné využít? Mohou být například stroje nahrazeny lidskou silou?
 • Proveďte průzkum, pokud není známa přesná povaha a přesný rozsah operace – pokud čas dovolí.
 • Ujistěte se, že místo, kde probíhá odstraňování následků, je zajištěno proti vstupu neoprávněných osob nebo proti nezáměrnému vstupu veřejnosti či neoprávněných osob.
 • Organizujte práci tak, aby se minimalizovala expozice nebezpečí pomocí oddělovacích bariér, pletiva, ochranných krytů apod.
 • Kde je to vhodné, zajistěte dostupnost a snadnou přístupnost nezbytných dočasných a oddělených skladovacích prostor pro kontaminované materiály.
 • V rámci formálního programu OOP vydejte vhodné osobní ochranné pomůcky, například kombinézy, rukavice, obuv, ochranné brýle, přilby, respirátory apod. Ujistěte se, že tyto výrobky splňují výkonnostní standardy. Pozor na levné a nekvalitní náhražky – jejich použití v praxi se může velmi prodražit.
 • Poskytněte vhodné pomocné prostory, včetně lékařské stanice / stanice první pomoci, hygienického zařízení, míst pro odpočinek/jídlo a mytí/dekontaminaci.
 • Zaveďte vhodné postupy a zařízení pro sledování zdravotního stavu, je-li to třeba, např. hrozí-li riziko expozice biologickému nebezpečí či jaderným částicím.

VÝBĚR OCHRANNÝCH ODĚVŮ PRO ROZSÁHLÉ PROJEKTY ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ

Osobní ochrana představuje poslední linii obrany proti nebezpečným fyzikálním, chemickým a biologickým činidlům. Výběr ochranných oděvů pro operace náprav velkých škod je třeba provádět v rámci komplexního programu osobních ochranných pomůcek. Dobrý program OOP se vyznačuje aktivní účastí pracovníků všech úrovní od vyššího managementu po pracovníky z provozu a měl by zahrnovat následující prvky:

 • identifikace potenciálních rizik na základě průzkumu pracoviště a vyhodnocení nehod,
 • posouzení možných rizik a výběr vhodných kontrol,
 • výběr vhodných ochranných oděvů s ohledem na údaje o propustnosti, povahu práce, fyziologické a psychologické faktory. Kdekoli je to vhodné a možné, vybírejte vybavení, které nabízí ochranu proti více hrozbám. Například nová kombinéza Tyvek® 800J od společnosti DuPont™ poskytuje ochranu proti ropě, částicím a tlakovým proudům chemických sloučenin na bázi vody ve vysoce pohodlném, prodyšném oděvu s omezeným použitím typu 3.  
 • Odkazy na výrobce oděvu při vyhodnocování údajů o ochraně a prostupnosti.
 • Zapojení individuálních uživatelů do výběru a zkoušení oděvů. Pamatujte – vybírat oděvy by měli ti, kdo je používají.
 • Komplexní podpora při školení a výcviku.
 • Kontrola, údržba, čištění, skladování a režim výměn.
 • Průběžné přezkoumávání programu a monitorování využívaných OOP.

6 KROKŮ K POZITIVNÍMU POSOUZENÍ RIZIK

1. Objektivní identifikace potenciálních rizik, včetně jejich zdrojů a souvisejících událostí, jež je spouští. Pro tento účel je možné použít vhodný formulář pro posouzení rizik nebo softwarový balíček.

2. Určení osob, na které by expozice nebezpečí mohla mít dopad, a okolností, za jakých by se tak stalo.

3. Vyhodnocení rizik a kroků, které je třeba provést pro jejich prevenci, zmírnění a ochranu. Vždy je třeba při těchto úkonech konzultovat s osobami z provozu a s jejich zastupujícími orgány. 

4. Začleňte zjištění do formálního dokumentu posouzení rizik, který je možné sdílet a dle potřeby rozšiřovat.

5. Uveďte zjištění plynoucí z posouzení rizik do praxe, ujistěte se, že máte zavedeny plány pro neočekávané události.

6 Neustále postupy, výcvik i vybavení přezkoumávejte, jak to bude nezbytné. Pravidelně provádějte formální přezkoumání celého programu posouzení rizik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÍSKEJTE OKAMŽITÉ ODPOVĚDI, VYŽÁDEJTE SI PROFESIONÁLNÍ RADU

Výběr optimálních osobních ochranných pomůcek vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost rizika a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení. Seznámení s nabízenou ochranou a zajištění bezpečnosti, která nebude ničím nepříznivě ovlivňována, vyžaduje podrobné projednání nabídky osobních ochranných pomůcek s výrobcem. Pokud se nejedná o „opakovanou objednávku“, nestačí spolehnout se na výběr ochranných kombinéz (nebo jakýchkoli jiných osobních ochranných pomůcek) z webových stránek nebo tištěných katalogů, tedy bez profesionálního poradenství.

Společnost DuPont nabízí ucelenou řadu ochranných oděvů a doplňků, které jsou vhodné pro činnosti zahrnující zacházení s chemikáliemi, včetně vysoce vyspělého ochranného oděvu Tychem® 4000S navrženého tak, aby i v nebezpečných prostředích poskytoval maximální pohodlí, a velmi zajímavé, nové ochranné kombinézy Tyvek® 800J, která slučuje prodyšnost s odolností proti tlakovým proudům chemických sloučenin na bázi vody ve vysoce pohodlném oděvu typu 3 s omezeným použitím.

Jako přední světový výrobce osobních ochranných pomůcek se společnost DuPont již více než 40 let zaměřuje na nejrůznější potřeby související s bezpečností, pro které nabízí ty nejvyspělejší inovační technologie. Divize DuPont Personal Protection nabízí rozsáhlou podporu při výběru ochranných oděvů a při posuzování rizik spojených s chemikáliemi, jakož i školení zaměřená na používání ochranných oděvů. Služby zahrnující výběr výrobků podle potřeb zákazníka jsou k dispozici pro všechny ochranné oděvy a doplňky řady Tyvek® a Tychem®.