Výběr ochranných oděvů určených k použití při odstraňování následků rozsáhlých ekologických havárií a likvidacích škod

Ekologické katastrofy a havárie mohou být způsobeny buď lidským činitelem, nebo přírodním jevem, tak či onak však téměř vždy vyžadují rychlou a účinnou odezvu, je-li třeba zmírnit a napravit dopad na lidi a životní prostředí. Nepřipravenost a neschopnost reagovat mohou mít závažné důsledky, které často mívají povahu ohrožující životy a obvykle jsou doprovázeny dlouhodobě nepříznivými účinky na životní prostředí. 

OCHRANNÉ ODĚVY

Požadavky na osobní ochranné pomůcky (OOP) používané při likvidaci ekologických škod budou vždy zahrnovat ochranný „komplet“. Ten sestává z několika vzájemně přizpůsobených a spolupůsobících součástí, jakými jsou například ochranné kombinézy, rukavice, obuv a pokrývka hlavy, které musí uživateli společně poskytovat potřebnou ochranu při současném zachování vysokého stupně komfortu, dobré úrovně výhledu, dostatečné vlastní viditelnosti, uspokojivé možnosti komunikace, přiměřené pohyblivosti a přijatelné manuální zručnosti. Výběru těchto různých součástí kompletu je nutno věnovat velkou péči, aby bylo zajištěno, že budou nejen samy o sobě poskytovat vhodnou ochranu, nýbrž také budou společně fungovat jako jeden účinný sloučený systém. Je třeba mít na paměti: žádný řetěz není pevnější než jeho nejslabší článek.

OČEKÁVEJTE NEOČEKÁVANÉ

Nesmírná rozmanitost potenciálních ekologických nehod a katastrof prakticky znemožňuje osobám vytvářejícím havarijní plány i záchranářům předem předpovídat rozsah, četnost nebo druh takových událostí. Nezbývá jim tedy, než se prostě snažit připravit se na téměř jakoukoli opodstatněně předvídatelnou mimořádnou událost, od úniků chemikálií v malém měřítku až po katastrofické scénáře představující nejhorší možný případ.

Tváří v tvář neočekávaným situacím již obvykle nezbývá čas na provedení úplné analýzy rizik, čas je vždy podstatným faktorem a úspěšná reakce na vznik mimořádné události je podmíněna důkladnou předchozí přípravou. To znamená, že pokud jde o výběr optimálních osobních ochranných pomůcek pro oblasti s ohrožením životního prostředí, je nutno brát v úvahu širokou řadu obtížně předvídatelných nebezpečí, se kterými by se záchranné týmy i následné likvidační oddíly mohly setkat. V takových případech musí být veškerý zúčastněný personál dostatečně chráněn proti vystavení účinkům běžných nebo předvídatelných nebezpečí, bez ohledu na to, zda jsou tato vizuálně patrná nebo nikoli. Například zhroucení budovy by mohlo mít za následek vznik známého rizika vystavení potenciálně nebezpečným účinkům minerálních vláken a toxického prachu, současně však nelze vyloučit ani možnost vzniku situace s vystavením mnohem širší řadě nebezpečných materiálů, jako například topných olejů, chemikálií, olova a dokonce i infekčních patogenů. Při provádění výběru osobních ochranných pomůcek pro taková nejasně vymezená rizika je nutno nejen brát v úvahu jakékoli známé podobné události, ke kterým došlo v minulosti, nýbrž také předvídat nejhorší možné scénáře, aby se snížil počet neočekávaných situací, na které je nutno reagovat.

Stejná zásada připravenosti na neočekávané situace se týká běžnějších, nikoli kritických situací, mezi které patří například posuzování stavu a sanace kontaminované půdy nebo likvidace vysloužilých průmyslových zařízení. Jedinou výjimku vztahující se k tomuto přístupu, který spočívá v „připravenosti na nejhorší“, by mohl představovat případ, kdy jsou již předem známy, přezkoumány a zaznamenány přesný typ a úroveň ohrožení / kontaminace, a to na základě úplné analýzy rizik vztahující se k dotčenému místu.

VYBÍREJTE TAK, ABYSTE ZAJISTILI ÚČINNOST I KOMFORT

Komfort uživatelů je jedním z hlavních faktorů, které je třeba zvažovat, mají-li být zvoleny optimální osobní ochranné pomůcky pro provádění cvičení zaměřených na likvidaci škod po haváriích a na sanaci poškozeného životního prostředí. Nebezpečí spojená s vypětím způsobeným vysokými teplotami, ztrátou produktivity a sklonem k nesprávnému používání součástí ochranných oděvů a vybavení, jsou-li tyto nepohodlné, jsou rozhodujícím faktorem, ke kterému je při výběru ochranných oděvů vždy nutno přihlížet. Uživatelský komfort vyžaduje obzvláštní pozornost tehdy, jedná-li se o likvidaci škod po rozsáhlých ekologických katastrofách a haváriích, jelikož v důsledku existence činitelů, jakými jsou rozsah zásahu, často odlehlé a nepřístupné lokality, intenzita prací a potřeba přizpůsobitelnosti, mohou nastávat situace, kdy pracovníci musí osobní ochranné pomůcky používat po převážnou část své pracovní doby. Pro tyto oblasti a způsoby použití mohou pracovníci, kteří provádějí výběr vybavení, zvažovat pořízení nové ochranné kombinézy Tyvek® 800J vyráběné společností DuPont, která byla navržena tak, aby poskytovala optimální kombinaci ochrany proti různým druhům ohrožení a komfortu při dlouhodobém nošení v nejrozmanitějších pracovních podmínkách.

VÝZNAM ŠKOLENÍ A DOHLEDU

V prostředí běžného pracoviště si zaměstnanci obvykle mohou zachovávat mnohem vyšší stupeň kontroly, než jaký je dosažitelný v nouzových situacích a ve vzdálených terénních lokalitách. V podmínkách mimo obvyklé pracoviště může být nemožné vyloučit vznik nebezpečí. Význam školení a dobrého vybavení je tedy za těchto okolností naprosto zásadní. Personál, který není pod řádným dohledem, může zejména v nebezpečných a stresujících situacích snadno překročit meze obezřetnosti a přestat dodržovat správný postup.

JEDNORÁZOVÉ NEBO OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ?

Nedostatečná dostupnost, špatný stav a slabá ochrana jsou pouze některé z problémů vznikajících v situacích, kdy je nutno spoléhat se na konvenční ochranné kombinézy při likvidaci rozsáhlých škod. Zvládání nebezpečí a hrozeb, jimž je personál vystavován při terénním nasazení uskutečňujícím se ve velkém počtu a po dlouhou dobu, někdy i po řadu týdnů či měsíců, může být velmi obtížné. Tím lze vysvětlit oblibu méně nákladných likvidovatelných a „jednorázově použitelných“ ochranných oděvů v situacích, kdy se provádí likvidace škod po ekologických haváriích, i skutečnost, že tyto oděvy bývají upřednostňovány před svými opakovatelně použitelnými a pratelnými protějšky. K tomu přispívá nejen to, že jednorázově použitelné kombinézy poskytují zjevné výhody v mimořádně znečištěných prostředích, nýbrž také to, že jsou snadno použitelné a umožňují dodržování osobní hygieny, aniž by jejich používání bylo spojeno s potřebou nákladných a často obtížně realizovatelných dekontaminačních a udržovacích režimů. Toto představuje obzvláštní přednost při realizaci rozsáhlých ekologických sanačních programů, kdy může být potřebné zapojení velkých počtů dobrovolníků a dočasných pomocných pracovníků, kterým je tak možno poskytovat vysoce kvalitní a současně cenově dostupnou ochranu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSTALI JSTE ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY NEBO POTŘEBUJETE POMOC?

Výběr optimálních osobních ochranných pomůcek vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost hrozících nebezpečí a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení. Nestačí spolehnout se na výběr ochranných kombinéz (nebo jakýchkoli jiných osobních ochranných pomůcek) z webových stránek nebo tištěných katalogů. Výběr optimální a nejbezpečnější osobní ochrany vyžaduje zdravý úsudek, podrobnou znalost rizika a zevrubné vědomosti o zásadách osobní ochrany, technických normách a účinnosti vybavení.

ZÍSKEJTE OKAMŽITÉ ODPOVĚDI, VYŽÁDEJTE SI PROFESIONÁLNÍ RADU

Společnost DuPont nabízí ucelenou řadu ochranných oděvů a doplňků, které jsou vhodné pro činnosti zahrnující zacházení s chemikáliemi, včetně vysoce vyspělého ochranného oděvu Tychem® 4000S navrženého tak, aby i v nebezpečných prostředích poskytoval maximální pohodlí, a velmi zajímavé, nové ochranné kombinézy Tyvek® 800J které slučují prodyšnost s odolností proti tlakovým proudům chemických sloučenin na bázi vody ve vysoce pohodlném oděvu s omezeným použitím typu 3.

DuPont - PŘEDNÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE OSOBNÍHO OCHRANNÉHO VYBAVENÍ

Jako přední světový výrobce osobních ochranných pomůcek se společnost DuPont již více než 40 let zaměřuje na nejrůznější potřeby související s bezpečností, pro které nabízí nejvyspělejší, nepřetržitě inovované technologie. Divize DuPont Personal Protection nabízí rozsáhlou podporu při výběru ochranných oděvů a při posuzování rizik spojených s chemikáliemi, jakož i školení zaměřená na používání ochranných oděvů. Služby zahrnující výběr výrobků podle potřeb zákazníka jsou k dispozici pro všechny ochranné oděvy a doplňky řady Tyvek® a Tychem®.