Nakládání s pesticidy - ochrana toho, co je nejdůležitější  

DuPont poskytuje pokyny pro bezpečné skladování, přepravu a používání přípravků na ochranu rostlin.
Bezpečné skladování, přeprava a používání našich přípravků na ochranu rostlin

Společnost DuPont se zavázala dohlížet na nakládání s pesticidy u všech přípravků na ochranu rostlin včetně plnění celosvětových standardů i místních pravidel a předpisů v České republice.

Dozor nad pesticidy znamená zajišťování bezpečného a náležitého používání produktu po celou dobu jeho životního cyklu, od vynalezení přes aplikaci na poli až po likvidaci. Pokyny na etiketě přípravku na ochranu rostlin DuPont jsou navrženy tak, aby podávaly jasné, stručné a srozumitelné instrukce.

Podpora pro pěstitele od společnosti DuPont
Společnost DuPont poskytuje pokyny pro nakládání s pesticidy a školení, aby vzdělávala pěstitele v oblasti správného a odpovědného používání přípravků a pomáhala zvyšovat výnosy a kvalitu plodin. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DuPont. 

Určili jsme tři klíčové body správného nakládání s pesticidy:

1.      Skladování a likvidace
Nevhodná manipulace a skladování přípravků na ochranu rostlin mohou představovat potenciální riziko. Oddělení přípravků na ochranu rostlin DuPont poskytuje zákazníkům informace a školení v oblasti správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin a jejich skladování.

Viz obecně par. 46 zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004/Sb. v pozdějších zněních a etikety DuPont.

Klíčové kroky:

 • Všechny přípravky na ochranu rostlin je nutné skladovat v jejich původních, jasně označených nádobách a v prostorách s náležitým osvětlením a větráním. Místo skladování přípravků na ochranu rostlin je nutné zajistit a zamknout.
 • Prázdné nádoby od přípravků je nutné třikrát vypláchnout a poté odeslat do příslušného zařízení na recyklaci nebo likvidaci. Obsah/obal odstraňte předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli. Prázdné nádoby se nesmějí vyplachovat ani umývat ve vodních plochách jako jsou potoky, řeky nebo vodní nádrže.
 • Osobní ochranné pomůcky je nutné uložit na místo oddělené od produktů.
 • Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech s původním označením, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 5 - 30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem!
 • Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.
 • Prázdné obaly od přípravku 3 x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové kapaliny), znehodnoťte a předejte do sběru k recyklaci nebo další likvidaci. Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům!
 • Nepoužitelné zbytky přípravku likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s právní úpravou.

2.      Bezpečná přeprava
Místní zákony upravují přepravu většiny přípravků na ochranu rostlin. Přeprava přípravků na ochranu rostlin musí být v souladu s těmito předpisy, včetně označení a zajištění náležité dokumentace. Viz obecné podmínky přepravy nebezpečného zboží (ADR).

Klíčové kroky:

 • Vozidlo použité k přepravě přípravků na ochranu rostlin je nutné vybavit ochrannými a nouzovými pomůckami, jako jsou rukavice, boty, hasicí přístroj (typu ABC), svítilna a k dispozici by měl být i materiál na zachycení uniknuvšího produktu.
 • Přípravky na ochranu rostlin je nutné přepravovat odděleně od cestujících, hospodářských zvířat a potravinových produktů.

3.      Bezpečná aplikace
Jednotlivci se musejí při mísení, manipulaci a aplikaci přípravků na ochranu rostlin chránit. Pracovníci musejí být vyškoleni, jak používat osobní ochranné pomůcky, postupovat podle pokynů k mísení, manipulaci a aplikaci a uvědomovat si časové intervaly, které je nutné dodržet před opětovným vstupem nebo sklizní rostlin po aplikaci.
Viz autorizační podmínky ČR a etikety přípravků na ochranu rostlin DuPont. Klíčové kroky:

 • Informujte se o potřebě osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) nutných pro konkrétní produkty a konkrétní způsob práce s přípravkem.
 • Před provedením aplikace vypočítejte potřebné množství přípravku na ochranu rostlin a namíchejte pouze tolik, kolik je na ošetření plodin nutné.
 • Postřik provádějte pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru po větru a od dalších osob.
 • Je-li pracovník při aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině, všechny uvedené OOPP nejsou zpravidla nutné.  Pro případ poruchy zařízení musí mít obsluha k dispozici alespoň rezervní rukavice.
 • Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).
  Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
 • Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.