Salsa® 75 WG – unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce,  po roce zkušeností 

Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích.  Vysoké procento ozimých obilnin v osevním postupu a rozšiřování minimalizačních technologií přineslo vzestup nových plevelů, jako např. kakostů, úhorníků, heřmánku, merlíků a jiných brukvovitých plevelů. Tyto plevele pak způsobují následně problémy v novězaložených porostech řepky tím, že vytvářejí pro řepku konkurenční prostředí v kritickem období růstu. V extrémním případě může rozšíření brukvovitých plevelů snížit kvalitu řepkového merkantilu.   Dochází také k rozšiřování plevelů,  zejména úhorníků, do nových oblastí pomocí sklizňové techniky.

Přípravek Salsa® 75 WG na základě Vašich zkušeností:

Salsa® 75 WG (ú.l. ethametsulfuron methyl) je  přípravek s obsahem účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin. Viditelné projevy působení na plevelech se mohou projevovat opožděně ve srovnání s ostatními POST herbicidy (na bázi syntetických auxinů). Při pozdnější návštevě pole jsou však citlivé plevele spolehlivě hubeny.

Přípravek účinkuje proti plevelům listovým a půdním účinkem (70/30 %) proti cílovým druhům plevelů.  Délka půdní reziduální aktivity je 3. až 4. týdny v závislosti na podmínkách prostředí.

Spektrum hubených plevelů     

                Přípravek Salsa® 75 WG po aplikaci v doporučené dávce 25 g/ha + 0.1 % Trend® 90 hubí citlivé plevele jako: kakosty (k. maličký, k. dlanitosečný), heřmánkovec přímořský/nevonný, merlíky (m. bílý, m. mnohosemenný), ptáčinec prostřední, úhorník mnnohodílný, penízek rolní, laskavec ohnutý, kerblík obecný, atd. (tab. 1). Zkušenosti z loňského podzimu ukazují i účinnost vůči plevelné řepě (obr. 1).

Doporučení ošetření řepky přípravkem Salsa® 75 WG

Přípravek Salsa® 75 WG aplikujeme na podzim do porostů řepky od jejiho plného vzejití do 5. pravého listu. Cílové plevele zasáhneme nejlépe ve fázi klíčení až 1. páru pravých listů (kakosty, heřmánky, merlíky), u brukvovitých plevelů můžeme ošetření posunout do 2. páru pravých listů (penízky, kokoška pastuší tobolka, úhorník, ostatní brukvovité).

             Díky své vysoké časové flexibilitě je možné přípravek Salsa® 75 WG aplikovat podle konkrétních podmínek:

1.       V tankmixu se všemi premergentními herbicidy povolenými do řepky olejné podle plevelného spektra jako CPOST řešení s jistotou účinku ošetření. U přípravků s úč. l. metazachlor díky synergickému účinku Salsa® posílí jejich účinek o brukvovité plevele, kakosty, heřmánky.  V případě zaplevelení svízelem používáme přípravky i s účinnou látkou quinmerac.

2.       Po všech preemergentních ošetřeních po vzejití problematických plevelů na podzim, podle registru řepka ozimá do 5. pravého h listu.

3.       V tankmixu s přípravkem Galera podzim®/Bonaxa® od druhého páru pravých listů řepky olejky. Zvýší účinek o cílové plevele zejména o brukvovité plevele, merlíky a heřmánky.

   Další možnosti jsou:

4.        Jako tankmix přípravku Salsa® 75 WG s graminicidy časně postemergentně až postemergentně v dávce proti výdrolu bez použití smáčedla Trend® 90.

5.       Možnost spojit herbicid Salsa® 75 WG + Trend® 90 s fungicidním ošetřením s regulačním účinkem na podzim, a to přípravkem Caramba® nebo s insekticidy.

Za jistých okolností (vyřešení plevelů jako svízel, rozrazily, violky v předplodině) může být přípravek Salsa® 75 WG aplikován sólo se smáčedlem Trend® 90, nebo s graminicidem (dávka na jednoleté trávy a výdrol obilnin) již bez přidání smáčedla Trend® 90.

Pro konkrétní řešení kontaktujte, prosím, náš Agronomický servis.

Po preemergentních aplikacích

bez preemergentního ošetření

Hlavní přínosy přípravku Salsa® 75 WG:

  • Hubí nově šířící se plevele (úhorníky, kakosty, heřmánky, apod.)
  • Široké aplikační okno od děložních listů řepky
  • Posiluje účinek svým partnerům o problematické plevele (úhorník, brukvovité, zemědým, kakosty, atd.)
  • Opravy PRE aplikací na heřmánkovité
  • Výhodná cena herbicidního ošetření, aplikace na již vzešlé plevele
  • Možnost posunutí preemergetních ošetření do doby po vzejití řepky olejky bez snížení účinku na plevele, mimo pracovní špičku na poli
  • Vysoká selektivita k odrůdám brukve řepky olejky
  • Nízké dávkování  jen 25 g/ha

Závěrem

Přípravek Salsa® 75 WG si již v prvním roce našel své uplatnění v herbicidním ošetření porostů při pěstování řepky. Potenciál přípravku díky své vysoké časové flexibilitě, cílenému zásahu proti plevelům, širokému spektru rozmáhajícich se plevelů, možnosti tank mixů s jinými přípravky a příznivé ceně je vysoký.

V případě nepříznivého  počasí během setí a následném vzejití plevelů zlepšuje účinnost preemergentních řešení proti vzešlým plevelům.  Herbicid Salsa® 75 WG vám dává větší volnost v rozhodnutí i v duchu integrované ochrany plodin. 

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.