Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Na základě následujících podmínek DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l. (dále jen "DuPont") tímto uděluje omezuje omezenou záruku vztahující se na DuPont™ Plantex® (dále jen "produkt").

1. Charakteristika a instalace produktu, na nějž se vztahuje záruka
DuPont zaručuje, že její produkty budou odpovídat výrobním specifikacím DuPont platným v okamžiku prodeje produktu. V rámci záruční doby se vlastnosti uvedené v technickém datovém listu mohou změnit jen pokud i nadále umožní správné fungování potahu jakožto zahradnické textilie. Správné fungování zahradnické textilie je zaručeno, pokud je produkt nainstalován přesně podle pokynů DuPont platných v okamžiku instalace.

2. Délka záruky
DuPont uděluje omezeno záruku po dobu uvedenou na obalu produktu a v níže uvedené tabulce, pokud nebyla vyhlášena doba kratší, od data trvalé instalace.

3. Omezení
Tato omezená záruka je od počátku neplatná a neúčinná v případě, že:
a. společnosti DuPont nebo jejím distributorům není umožněno zkontrolovat instalaci produktů ve spojitostí s jakoukoli reklamací uplatňovanou v rámci této omezené záruky;
b. společnosti DuPont nebyly poskytnuty žádné podpůrné dokumenty, jako např. faktura, uvádějící datum nákupu či datum instalace produktů, nebo vložený list uvádějící datum výroby, a
c. Produkty nejsou používány v souladu s písemnými pokyny k instalaci DuPont platnými v okamžiku instalace.
Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vady, které se projeví v záruční době na specifický produkt od data jeho trvalé instalace, a pouze pokud je o této skutečnosti společnost DuPont písemně informována do třiceti (30) dnů od objevení či zjištění okolností vedoucích k podání reklamace v důsledku přiměřené péče zákazníka, jeho dodavatelů, subdodavatelů a/nebo distributorů. Neoznámení reklamace společnosti DuPont v této lhůtě automaticky zbavuje společnost DuPont jakékoli odpovědnosti související s touto omezenou zárukou.

Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození nebo selhání produktu, pokud:
a. je toto poškození či selhání způsobeno přírodními vlivy, mimo jiné například požárem, záplavami, bleskem, hurikánem, krupobitím, vichřicí, zemětřesením, cyklónem; nebo
b. je toto poškození či selhání způsobenou fyzickou penetrací, vandalismem, poškozením či útokem třetích stran a cizími předměty nebo činiteli, včetně zvířat a rostlin; nebo
c. lze toto poškození či selhání zcela či částečně připsat otevřené či skryté vadě návrhu struktury nebo součásti struktury (např. mulčovací či jiný vrchní krycí materiál); nebo
d. lze toto poškození či selhání zcela či částečně připsat otevřené či skryté vadě z hlediska instalace či výběru zahradnických materiálů či složek.

4. Prodloužení záruky
Výlučným a jediným prostředkem nápravy pro uplatnění záruky je výměna produktu, na nějž byla reklamace vznesena. V žádném případě nenese společnost DuPont odpovědnost za uplatnění záruky vyšší než kupní cena takového produktu.
V žádném případě není společnost DuPont odpovědná za jakékoli zvláštní, nepřímé, související, následné či jakékoli jiné podobné škody (včetně například škod souvisejících se ztrátou obchodních zisků, přerušením obchodní činnosti nebo s jakýmikoli jinými ztrátami), ať už byly způsobeny v důsledku nedbalosti ze strany DuPont či nikoliv, i pokud byla společnost DuPont informována o možnosti vzniku takových škod.
Společnost DuPont nečiní jakoukoli výslovnou či domnělou záruku nad rámec výše uvedeného.

Přehled o záruce na produkt

 

PROTIKOŘENOVÉ TEXTILIE
Produkt Záruka v letech Požadované zakrytí pro záruku
DuPont™ Plantex® Rootbarrier Není stanovena Není stanoveno

 

 

STABILIZACE, GEOBUŇKY A ODVODNĚNÍ
Produkt Záruka v letech Požadované zakrytí pro záruku
DuPont™ Plantex® GroundGrid® Není stanovena Není stanoveno
DuPont™ Plantex® Geoproma® 25 Pokud je materiál zcela přikryt zeminou nebo kamenivem bez možnosti vystavení UV záření , je jeho životnost větší než 25 let.

 

 

MULČOVACÍ TEXTILIE PRO ZABRÁNENÍ RŮSTU PLEVELE
Produkt Záruka v letech Požadované zakrytí pro záruku
DuPont™ Plantex® Premium 20 Pokud je materiál přikryt 5 cm vrstvou mulče nebo kameniva, zachová si svoje vlastnosti po více než 20 let.
DuPont™ Plantex® Pro 25 Pokud je materiál přikryt 5 cm vrstvou mulče nebo kameniva, zachová si svoje vlastnosti po více než 25 let.
DuPont™ Plantex® Gold 25 Pokud je materiál přikryt 5 cm vrstvou mulče nebo kameniva, zachová si svoje vlastnosti po více než 25 let. Pokud není přikryt a je vystaven plně UV záření, zachová si svoje vlastnosti 3 let.
DuPont™ Plantex® Cocomat Není stanovena Není stanoveno

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Produkt Záruka v letech Požadované zakrytí pro záruku
DuPont™ Anchor Pins Není stanovena Není stanoveno
DuPont™ Plantex® Tape Není stanovena Není stanoveno

 

Datum platnosti: 1. ledna 2013

Tato omezená záruka nahrazuje veškeré ostatní výslovné či domnělé záruky, včetně např. záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Bez ohledu na cokoli z výše uvedeného nemá společnost DuPont jakoukoli odpovědnost za reklamace vyplývající z nedbalosti nebo ze strany dodavatelů, subdodavatelů, distributorů či jiných třetích stran. Tento dokument nahrazuje veškerou předchozí komunikace v jakékoli formě ohledně záruk vztahujících se na řadu DuPont™ Plantex®.