Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

OMEZENÍ ZÁRUKY

 

Společnost DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l se sídlem v Lucembursku (dále jen „společnost DuPont“) poskytuje na základě těchto záručních podmínek omezenou záruku na produkty řady DuPont™ Plantex® Weed Control (dále jen „produkt“), které jsou určeny k hubení plevele.

1. Charakteristika a instalace produktu, na nějž se vztahuje záruka
DuPont zaručuje, že její produkty budou odpovídat výrobním specifikacím DuPont platným v okamžiku prodeje produktu. V rámci záruční doby se vlastnosti uvedené v technickém datovém listu mohou změnit jen pokud i nadále umožní správné fungování potahu jakožto zahradnické textilie. Správné fungování zahradnické textilie je zaručeno, pokud je produkt nainstalován přesně podle pokynů DuPont platných v okamžiku instalace.

 

2. Délka záruky
Společnost DuPont poskytuje omezenou záruku po dobu uvedenou v tabulce níže, pokud nebyla stanovena kratší záruční lhůta od data trvalé instalace.

 

3. Omezení
Tato omezená záruka je od počátku neplatná a neúčinná v případě, že:
a. společnosti DuPont nebo jejím distributorům není umožněno zkontrolovat instalaci produktů ve spojitostí s jakoukoli reklamací uplatňovanou v rámci této omezené záruky;
b. Zákazník není schopen společnosti DuPont předložit dokumenty prokazující původ produktu, tj. doklad prokazující datum pořízení nebo instalace produktu, případně protokol obsahující informace o datu výroby produktu, a

c. Produkty nejsou používány v souladu s písemnými pokyny k instalaci DuPont platnými v okamžiku instalace.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vady, které se projeví v záruční době na specifický produkt od data jeho trvalé instalace, a pouze pokud je o této skutečnosti společnost DuPont písemně informována do třiceti (30) dnů od objevení či zjištění okolností vedoucích k podání reklamace v důsledku přiměřené péče zákazníka, jeho dodavatelů, subdodavatelů a/nebo distributorů. Neoznámení reklamace společnosti DuPont v této lhůtě automaticky zbavuje společnost DuPont jakékoli odpovědnosti související s touto omezenou zárukou.

Přiměřená péče zahrnuje mimo jiné:

Pravidelnou kontrolu po instalaci produktu za účelem zajištění včasného odhalení možných závad.

Předcházení poškození produktu během nebo po instalaci v důsledku pohybu strojů, přímé chůze po produktu nebo nesprávného použití nástrojů použitých při instalaci.

 

Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození nebo selhání produktu, pokud:
a. je toto poškození či selhání způsobeno přírodními vlivy, mimo jiné například požárem, záplavami, bleskem, hurikánem, krupobitím, vichřicí, zemětřesením, cyklónem; nebo
b. je toto poškození či selhání způsobenou fyzickou penetrací, vandalismem, poškozením či útokem třetích stran a cizími předměty nebo činiteli, včetně zvířat a rostlin; nebo
c. lze toto poškození či selhání zcela či částečně připsat otevřené či skryté vadě návrhu struktury nebo součásti struktury (např. mulčovací či jiný vrchní krycí materiál); nebo
d. Lze toto poškození či závadu zcela nebo zčásti připsat kontaktu produktu s jakýmkoli herbicidem či pesticidem, nebo

e. lze toto poškození či selhání zcela či částečně připsat otevřené či skryté vadě z hlediska instalace či výběru zahradnických materiálů či složek.

 

4. Prodloužení záruky
Výlučným a jediným prostředkem nápravy pro uplatnění záruky je výměna produktu, na nějž byla reklamace vznesena. V žádném případě nenese společnost DuPont odpovědnost za uplatnění záruky vyšší než kupní cena takového produktu.
V žádném případě není společnost DuPont odpovědná za jakékoli zvláštní, nepřímé, související, následné či jakékoli jiné podobné škody (včetně například škod souvisejících se ztrátou obchodních zisků, přerušením obchodní činnosti nebo s jakýmikoli jinými ztrátami), ať už byly způsobeny v důsledku nedbalosti ze strany DuPont či nikoliv, i pokud byla společnost DuPont informována o možnosti vzniku takových škod.
Společnost DuPont nečiní jakoukoli výslovnou či domnělou záruku nad rámec výše uvedeného.

 

Přehled o záruce na produkt

MULČOVACÍ TEXTILIE PRO ZABRÁNENÍ RŮSTU PLEVELE

 

Produkt

Záruka v letech

Požadované zakrytí pro záruku

DuPont™ Plantex® Premium

20

K zachování vlastností produktu (definováno jako zachování minimálně 50% pevnosti v tahu) po více než 20 let dochází v případě, že je produkt zakrytý 5cm vrstvou mulče nebo štěrku a není vystaven UV záření.

DuPont™ Plantex® Pro

25

K zachování vlastností produktu (definováno jako zachování minimálně 50% pevnosti v tahu) po více než 25 let dochází v případě, že je produkt zakrytý 5cm vrstvou mulče nebo štěrku a není vystaven UV záření.

DuPont™ Plantex® Gold

25

K zachování vlastností produktu (definováno jako zachování minimálně 50% pevnosti v tahu) po více než 25 let dochází v případě, že je produkt zakrytý 5cm vrstvou mulče nebo štěrku a není vystaven UV záření. Pokud produkt není zakrytý a je v omezené míře* vystavován slunečnímu záření, je doba zachování vlastností produktu 3 roky.

DuPont™ Plantex® Cocomat

Není stanovena

Není stanoveno

DuPont™ Plantex® Platinium

35

K zachování vlastností produktu (definováno jako zachování minimálně 50% pevnosti v tahu) po dobu až 35 let dochází v případě, že je produkt zakrytý 15–20cm vrstvou zeminy nebo štěrku a není vystaven UV záření.

8

Pokud produkt není zakrytý a je v omezené míře* vystavován slunečnímu záření, je doba zachování vlastností produktu (definováno jako zachování minimálně 25% pevnosti v tahu) až 8 let.

 

V případě, že je produkt Plantex® Platinium používán k hubení invazivních plevelů (mimo jiné křídlatky japonské, trsti rákosovité, rákosu, pýru plazivého), je pro zajištění správné funkčnosti produktu nezbytné, aby byl zakrytý 15–20cm vrstvou zeminy nebo štěrku a nebyl vystavován UV záření.

* vystavení slunečnímu záření ve Střední Evropě

 

Záruka se nevztahuje na zachování vlastností spojů produktové řady Plantex® Weed Control.

Omezující podmínky pro instalace:

-Záruční limity 3 a 8 let jsou založeny na klimatických podmínkách střední Evropy. Pro země s vyšším slunečním zářením je tato doba odpovídajícím způsobem snížena.

-Plantex® produkty bránící prorůstání plevele a vegetace nebrání růstu nad produktem,  tj rostliny klíčící v prostoru nad uvedeným výrobkem

 

Datum účinnosti: 1. července 2016

 Tato omezená záruka nahrazuje veškeré ostatní výslovné či domnělé záruky, včetně např. záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Bez ohledu na cokoli z výše uvedeného nemá společnost DuPont jakoukoli odpovědnost za reklamace vyplývající z nedbalosti nebo ze strany dodavatelů, subdodavatelů, distributorů či jiných třetích stran. Tento dokument nahrazuje veškerou předchozí komunikace v jakékoli formě ohledně záruk vztahujících se na řadu DuPont™ Plantex®.