Zásady ochrany obecných informací

Tyto zásady definují závazek společnosti DuPont chránit osobní údaje, které shromažďuje nebo používá při výkonu svých činností. Tyto zásady se vztahují na shromažďování a používání osobních údajů zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a pracovníků z jiných společností. Obecně platí, že společnost DuPont i její pobočky budou uplatňovat obchodní postupy v souladu s těmito zásadami.

Respektujeme práva na ochranu osobních údajů jednotlivců.

Společnost DuPont nebere ochranu osobních údajů na lehkou váhu a zavazuje se dodržovat zákonné požadavky týkající se ochrany osobních údajů. Společnost občas překontroluje postupy shromažďování, používání a sdělování osobních údajů aby zajistila shodu se zákony a předpisy.

Na shromažďování osobních údajů upozorňujeme.

Společnost DuPont oznamuje shromažďování osobních údajů v souladu s příslušným zákonem. Všechna upozornění budou vysvětlovat potřebu získání těchto informací a vysvětlí způsob používání těchto informací.

Opatříme si výslovný souhlas, pokud jde o citlivé informace/nabízíme možnost rozhodnout se.

Společnost DuPont bude do míry vyžadované příslušným zákonem uplatňovat postupy k zajištění sběru citlivých údajů s výslovným souhlasem.

Informace zpracováváme a distribuujeme v souladu s upozorněním.

Společnost DuPont bude shromažďovat a používat osobní informace v souladu s poskytnutými upozorněními. Může se však rozhodnout odstranit ze získaných osobních údajů identifikovatelné funkce a výsledné informace pak lze použít ke statistickým, historickým, vědeckým nebo jiným účelům v souladu s příslušným zákonem.

Zajišťujeme zabezpečení informací.

Společnost DuPont vynaloží veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti osobních údajů a ochrání integritu těchto údajů.

Poskytujeme jednotlivcům způsob přístupu k jejich informacím a možnost jejich opravy.

Společnost DuPont bude uplatňovat komerčně přiměřené postupy v souladu s příslušným zákonem, aby jednotlivci měli přístup k získaným osobním údajům o své osobě a tam, kde je to možné, mohli upravit jakékoli nepřesné nebo neúplné informace nebo mohli své osobní údaje odstranit.

Požadujeme po ostatních, kdo pracují s údaji společnosti DuPont, aby dodržovali příslušný zákon.

Společnost DuPont bude po osobách, které získají nebo poskytují osobní údaje týkající se společnosti DuPont včetně osob zapojených do poskytování služeb podpory, požaduje, aby vhodným způsobem chránily své osobní údaje.

Poskytujeme způsob zpracování stížností.

Společnost DuPont zveřejní postupy pro reagování na stížnosti týkající se potenciálních odchylek od zavedených postupů ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zveřejníme, pokud to bude vyžadovat zákon nebo soudní příkaz.

Společnost DuPont bude shromažďovat, používat, převádět nebo poskytovat osobní údaje v souladu s postupy, které nevyžadují upozornění, na základě svolení nebo vyžadování zákonem či soudním příkazem (například v souvislosti s vyšetřováním v rámci prosazení práva).

Přizpůsobíme procesy personálního oddělení zásadám společnosti DuPont.

Společnost DuPont nastaví své procesy, zásady, postupy a směrnice oddělení personalistiky tak, aby této zásadě odpovídaly.

Zachováváme si možnost měnit tyto zásady.

Společnost DuPont si vyhrazuje právo tyto zásady nebo své příslušné obchodní postupy kdykoli změnit.

Pokud vás znepokojuje způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese info@dupont.com. V předmětu zprávy uveďte text „Osobní údaje.“

 Rev. 23 srpen 2016